Egzamin
MB2-866

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization and Configuration

Ten egzamin został wycofany.

Aby sprawdzić aktualnie dostępne opcje, zapoznaj się z sekcją Lista egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Konfigurowanie struktury organizacyjnej Microsoft Dynamics CRM (15%)
 • Zarządzanie jednostkami biznesowymi
  • Tworzenie jednostek biznesowych i zarządzanie nimi; wyłączanie i usuwanie jednostek biznesowych; przenoszenie rekordów
 • Identyfikowanie i stosowanie koncepcji architektury programu Microsoft Dynamics CRM
  • Jak dostosować program Microsoft Dynamics CRM; kiedy dostosowywać program Microsoft Dynamics CRM
 • Konfiguracja ustawień systemowych
  • Stosowanie ustawień systemowych w oprogramowaniu Microsoft Dynamics CRM
 • Zarządzanie rozwiązaniami i właściwościami
  • Tworzenie nowych rozwiązań; identyfikowanie składników rozwiązań; stosowanie rozwiązań zarządzanych i niezarządzanych; konfigurowanie właściwości zarządzanych składników rozwiązań

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie użytkownikami, zespołami i zabezpieczeniami (15%)
 • Stosowanie uprawnień opartych na jednostkach i zadaniach
  • Odróżnianie tych dwóch typów uprawnień
 • Stosowanie pięciu typów poziomu dostępu w obrębie ról zabezpieczeń
  • Odróżnianie pięciu typów poziomu dostępu
 • Tworzenie i konfigurowanie nowych ról zabezpieczeń
  • Kopiowanie uprawnień i poziomów dostępu z istniejących ról zabezpieczeń; stosowanie ról zabezpieczeń w określonych jednostkach biznesowych; przypisywanie ról zabezpieczeń zespołom
 • Zarządzanie uprawnieniami do dostosowywania
  • Identyfikowanie praw zabezpieczeń wymaganych do dostosowania programu Microsoft Dynamics CRM
 • Zarządzanie profilami zabezpieczeń pól
  • Tworzenie profilów zabezpieczeń; zarządzanie uprawnieniami pól
 • Tworzenie i obsługiwanie kont użytkowników w programie Microsoft Dynamics CRM
  • Dodawanie pojedynczych użytkowników; dodawanie wielu użytkowników; identyfikowanie cech powiązanych z opcją licencjonowania każdego użytkownika; dodawanie użytkowników do ról
 • Tworzenie i obsługiwanie zespołów użytkowników
  • Tworzenie zespołów; dodawanie użytkowników do zespołów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Dostosowywanie atrybutów i jednostek (16%)
 • Zarządzanie zestawami opcji
  • Tworzenie zestawów opcji; konfigurowanie zestawów opcji; usuwanie zestawów opcji
 • Tworzenie i zarządzanie atrybutami niestandardowymi
  • Wybieranie typu atrybutu; stosowanie typów i zależności; edytowanie atrybutów niestandardowych; usuwanie atrybutów niestandardowych; ustawianie atrybutów zabezpieczeń
 • Tworzenie, konfigurowanie i usuwanie jednostek niestandardowych
  • Tworzenie ustawień jednorazowych; identyfikowanie jednostek, których nie można wyłączyć; modyfikowanie jednostki niestandardowej; zapisywanie jednostki niestandardowej; konfigurowanie ustawień zabezpieczeń dotyczących kontroli dostępu do jednostek niestandardowych
 • Konfigurowanie właściwości atrybutów i jednostek w rozwiązaniu zarządzanym
  • Modyfikowanie nazwy wyświetlanej; tworzenie nowych formularzy; tworzenie nowych wykresów; tworzenie nowych widoków
 • Zarządzanie różnymi typami dostosowania
  • Odróżnianie typów dostosowania; publikowanie dostosowań; ponowne użycie dostosowań

Materiały przygotowujące do egzaminu

Dostosowywanie relacji i mapowań (15%)
 • Odróżnianie wspieranych i niewspieranych modeli encja-relacja
  • Identyfikowanie relacji, które mogą łączyć jednostki systemowe i niestandardowe
 • Konfigurowanie zachowania relacji 1:N i N:N
  • Ręczne tworzenie relacji N:N ; tworzenie macierzystych relacji N:N; wdrażanie reguł kaskadowych
 • Tworzenie i stosowanie map
  • Dodawanie mapowania do relacji; wykorzystywanie połączeń we wdrażaniu relacji; zarządzanie połączeniami i relacjami

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie inspekcji (9%)
 • Konfigurowanie inspekcji
  • Identyfikacja działań kontrolowanych; włączanie inspekcji; ustawianie inspekcji na poziomie pola; wybieranie jednostek do inspekcji; tworzenie partycji
 • Dane i uprawnienia inspekcji
  • Udzielanie uprawnień do konfigurowania inspekcji
 • Zarządzanie dziennikiem inspekcji
  • Badanie dziennika; testowanie formularzy dostosowanych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie formularzami, widokami i wykresami (17%)
 • Dostosowywanie formularzy
  • Edytowanie zakładek; edytowanie sekcji; edytowanie pól; edytowanie obszaru nawigacji; edytowanie nagłówku i stopki; dodawanie podsiatek; dodawanie zasobów sieci Web
 • Tworzenie nowego formularza
  • Tworzenie formularza głównego; tworzenie formularza mobilnego; tworzenie formularza podglądu; przypisywanie ról do formularzy; formularze zamówień; formularze nadrzędne/podrzędne
 • Tworzenie widoku niestandardowego
  • Porządkowanie danych w widoku; dodawanie i zarządzanie polami w widoku; wybieranie widoku domyślnego
 • Tworzenie i zarządzanie wykresami
  • Dodawanie wykresów do jednostek; wybieranie typu wykresu; stosowanie opcji zaawansowanych; możliwości wykresów; import i eksport wykresów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wdrażanie rozwiązań Microsoft Dynamics CRM (13%)
 • Wdrażanie, importowanie i eksportowanie rozwiązań
  • Rozwiązania zarządzane; rozwiązanie niezarządzane; błędy importu; dzienniki importu; importowanie i eksportowanie odpowiednich ustawień systemowych
 • Aktualizowanie rozwiązań zarządzanych
  • Konfigurowanie i wdrażanie właściwości zarządzanych w rozwiązaniach

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
 • 80294B: Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization and Configuration (trzy dni)
 • Kurs ten opisuje techniki wymagane podczas dostosowywania oprogramowania Microsoft Dynamics CRM w taki sposób, aby spełniało potrzeby biznesowe. Omawiane tematy uwzględniają zabezpieczenia, tworzenie i konfigurowanie jednostek, projektowanie widoków formularzy oraz wykresów, inspekcje i potrzebne rozwiązania.
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Ze społeczności

Przeczytaj najnowsze

Obserwuj @MSLearning

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin przeznaczony jest dla konsultantów wdrażania i konfiguratorów oprogramowania Microsoft Dynamics CRM, którzy będą konfigurować ustawienia organizacyjne aplikacji oraz dostosowywać aplikację za pomocą wbudowanych narzędzi. Kandydaci muszą posiadać praktyczną wiedzę dotyczącą obsługi oprogramowania Microsoft Dynamics CRM 2011 oraz rozwiązywania za jego pomocą realnych problemów biznesowych.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.