Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
MB6-700

Windows

 • Opublikowano:
  28 kwietnia 2013 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Pracownicy działu IT
 • Technologia:
  Microsoft Dynamics AX 2012 R2
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Project

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Zarządzanie projektami (35‒40%)
 • Konfigurowanie projektów
  • Wyświetlanie listy projektów, edytowanie szczegółów projektu, zmiana grup projektów, określanie numerów identyfikacyjnych projektów, ustawienia pól sortowania raportu, tworzenie nowego projektu za pomocą kreatora kopiowania projektu, tworzenie i zmiana nazwy etapów projektu
 • Konfigurowanie projektów różnych typów
  • Tworzenie projektów czasu i materiałów, tworzenie projektów zachowujących stałą cenę, tworzenie projektów wewnętrznych, tworzenie projektów kosztowych, tworzenie projektów inwestycyjnych, tworzenie i konfigurowanie grup projektu
 • Księgowanie transakcji projektu
  • Określenie kategorii i grup kategorii; konfigurowanie cen kosztów, cen sprzedaży i grup cenowych; definiowanie właściwości linii; definiowanie i wprowadzanie transakcji godzinowych projektu i transakcji elementów projektu; księgowanie dzienników godzinowych i grafików projektu na podstawie efektywnej stawki roboczej (ELR); opłata na podstawie dziennika faktur; wprowadzanie elementów do dziennika zapasów za pomocą formularza wymagań elementu; definiowanie zamówień zakupu i zamówień sprzedaży; definiowanie i wprowadzanie sald początkowych, przegląd i korekta transakcji projektu; konfigurowanie zatwierdzeń i opisów dzienników, konfigurowanie księgowania w księdze
 • Zarządzanie grafikami projektu
  • Konfigurowanie okresów grafiku, konfigurowanie parametrów związanych z grafikiem, konfigurowanie przepływów pracy w grafiku, konfigurowanie efektywnej stawki roboczej (ELR), konfigurowanie ulubionych, konfigurowanie moich delegatów, tworzenie i zatwierdzanie grafików, zgłaszanie brakujących grafików
 • Księgowanie faktur projektu
  • Opis koncepcji fakturowania projektu; konfigurowanie fakturowania projektu; konfigurowanie kontraktów projektu; definiowanie wymagań fakturowania w transakcjach; tworzenie, korekta i księgowanie propozycji faktur; wyświetlanie opublikowanych faktur; fakturowanie transakcji akonto; wyświetlanie zaksięgowanych faktur; cofanie transakcji za pomocą not kredytowych
 • Zarządzanie budżetem produktu
  • Przegląd koncepcji budżetowania i prognozowania w księdze głównej, definiowanie przepływu pracy zatwierdzania budżetu, tworzenie oryginalnego budżetu, konfigurowanie właściwości budżetu projektu, przydzielanie budżetów do okresów i lat rozrachunkowych, przegląd wpływów i sald budżetowych, przegląd i zatwierdzanie budżetów, zarządzanie kosztami przydzielonymi, przenoszenie kwot budżetowych na koniec roku
 • Zarządzanie kwerendami i raportami dotyczącymi projektu
  • Dostęp do informacji o projekcie za pomocą formularzy kontroli projektu; eksportowanie list do programu Microsoft Excel; generowanie raportów na temat danych bazowych projektu, prognoz, przychodów i transakcji
Zarządzanie zaawansowanymi projektami (30‒35%)
 • Konfigurowanie walidacji projektu
  • Omawianie walidacji projektu, konfigurowanie parametrów walidacji projektu, włączanie walidacji dla pracowników, konfigurowanie grup walidacji, konfigurowanie przypisań kategorii walidacji w projekcie
 • Konfiguracja prognozowania w projekcie
  • Definiowanie modeli prognozowania; wprowadzanie prognoz godzinowych, wydatków, płatności, elementów i płatności akonto; konfiguracja planowania prognoz; definiowanie prognozowania godzin
 • Zarządzanie zaawansowanym fakturowaniem projektu
  • Konfigurowanie parametrów fakturowania w projekcie, limitów oraz reguł i alokacji; konfigurowanie umów o stałym kursie; zarządzanie stypendiami; zatwierdzanie lub unieważnianie propozycji faktur
 • Śledzenie prac w toku (PWT) wewnętrznych projektów
  • Konfigurowanie wewnętrznych projektów w taki sposób, aby obejmowały one prace w toku, konfigurowanie projektów inwestycyjnych w celu śledzenia PWT oraz kapitalizacji kosztów
 • Zarządzanie zaawansowanymi projektami typu czas i materiały
  • Opis projektu typu czas i materiały przy użyciu prac w toku, uruchamianie projektu typu czas i materiały za pomocą prac w toku, opis formularzy księgowania kosztów, opis projektów typu czas i materiały z naliczaniem, tworzenie projektu typu czas i materiały z naliczaniem, wycofywanie przychodów przyszłych okresów
 • Zarządzanie zaawansowanymi projektami o stałej cenie
  • Konfigurowanie szacunkowych typów okresów, konfigurowanie szablonów kosztów, konfigurowanie projektów szacunkowych, projektowanie szacunków w projektach o stałej cenie, tworzenie projektu o stałej cenie za pomocą metody zakończonego kontraktu, tworzenie projektu o stałej cenie za pomocą procentu ukończenia i metody wartości sprzedaży, tworzenie projektu o stałej cenie za pomocą metody procentu ukończenia i metody zysku produkcja plus (+)
Zarządzanie projektami w branży usługowej (30–35%)
 • Zarządzanie strukturą podziału pracy (WBS)
  • Tworzenie i modyfikowanie szablonu WBS, tworzenie WBS projektu, konfigurowanie kart stawek
 • Zarządzanie ofertami w ramach projektu
  • Tworzenie ofert w ramach projektu; tworzenie WBS w celach ofertowych; zatwierdzanie zasobów w celach ofertowych; zatwierdzanie, potwierdzanie i drukowanie oferty; transferowanie oferty do nowego lub istniejącego projektu
 • Ustawienia planowania zasobów
  • Konfigurowanie kompetencji zasobów, definiowanie wymagań projektu, przypisywanie zasobów do projektu w oparciu o dostępność zasobu, przypisywanie zasobów do projektu w oparciu o wymagania projektu, tworzenie projektu zintegrowanego z Microsoft Project Server 2010, tworzenie kwerend i raportów dotyczących przydzielania i wykorzystania zasobów
 • Konfigurowanie reguł fakturowania kontraktów projektu
  • Tworzenie kontraktu projektu z regułą fakturowania za każdy kamień milowy, tworzenie kontraktu projektu z regułą fakturowania za czas i materiały, tworzenie kontraktu projektu z regułą fakturowania postępu, tworzenie projektu kontraktu z regułą fakturowania stawki, tworzenie kontraktu projektu z regułą fakturowania za jednostkę dostawy, dołączanie formatów faktur do kontraktów projektu
 • Zarządzanie fakturowaniem projektu
  • Inicjowanie przetwarzania projektu; tworzenie, zarządzanie, ponowne formatowanie, przesyłanie i księgowanie propozycji faktur; tworzenie i księgowanie not kredytowych do zaksięgowanej faktury projektu; omówienie zaliczki klienta; omówienie zachowania płatności klienta; omówienie zachowania płatności dostawcy
 • Zarządzanie podwykonawstwem na zasadach płatności po otrzymaniu płatności (PWP)
  • Konfiguracja warunków PWP, tworzenie i fakturowanie zamówień zakupu projektu na zasadach PWP, księgowanie faktur projektu, odbieranie płatności projektu, zlecanie płatności dla dostawców, kwerendy dotyczące transakcji PWP, drukowanie raportów PWP
 • Zarządzanie kosztami
  • Opis kosztów niebezpośrednich i komponentów kosztów niebezpośrednich, definiowanie reguł obliczania kosztów niebezpośrednich, tworzenie transakcji kosztów, rozdzielanie kosztów niebezpośrednich między wiele źródeł finansowania, korekta kosztów niebezpośrednich

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób planujących korzystać z funkcji Projekt w produkcie Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Kandydaci są zwykle konsultantami ds. funkcjonalności, deweloperami systemów, konsultantami ds. implementacji oraz użytkownikami produktu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.