Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
MB6-705

Windows

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8 Installation and Configuration

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Planowanie instalacji produktu Microsoft Dynamics AX 2012 (15–20%)
 • Zarządzanie hierarchiami organizacyjnymi
  • Identyfikacja osób prawnych, jednostek organizacyjnych i hierarchii organizacyjnych; definiowanie celów hierarchii; tworzenie organizacji i hierarchii; dodawanie organizacji do hierarchii
 • Planowanie wdrożenia
  • Identyfikacja składników architektury Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8, porównanie minimalnej i kompletnej konfiguracji serwera, identyfikacja innych serwerów w środowisku, identyfikowanie niezbędnych kont usług dla Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8, identyfikowanie niezbędnych kont usług dla usług SQL Server
 • Zarządzanie zadaniami przygotowującymi do instalacji
  • Listy kontrolne działań przed instalacją; planowanie topologii systemu; rozpoznanie istniejącego sprzętu i oprogramowania
Instalacja, konfiguracja i aktualizacja Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8 (15–20%)
 • Instalowanie i konfigurowanie produktu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8
  • Korzystanie z Kreatora konfiguracji i instalator automatycznych aktualizacji, kontrola obecności wymaganego oprogramowania, instalacja środowiska, rozwiązywanie problemów z instalacją, identyfikacja zagadnień związanych ze środowiskami hostowanymi w chmurze, konfigurowanie produktu Application Object Server (AOS), korzystanie z narzędzia konfiguracji serwera, czynności konfiguracyjne wykonywane po instalacji
 • Konfigurowanie i inicjalizacja środowiska Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8
  • Konfigurowanie klastrów, równoważenia obciążenia i serwerów przetwarzania wsadowego; określanie parametrów systemu pomocy; identyfikacja i konfiguracja opcji wydajności klienta; określanie kont usług systemowych; wyświetlanie i konfigurowanie licencji; konfigurowanie parametrów systemu; przygotowanie inicjalizacji; synchronizacja bazy danych; inicjowanie systemu
 • Wdrażanie klientów produktu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8
  • Instalowanie klienta, tworzenie skryptu logowania według zasad grupy; wdrażanie wielu klientów; tworzenie współdzielonego pliku konfiguracji; tworzenie pliku wsadowego w celu instalacji klientów, znajomość zagadnień instalacji wielu wystąpień na jednym komputerze, identyfikacja i opis dodatków pakietu Microsoft Office, konfigurowanie dodatków pakietu Office, import danych z programu Microsoft Excel, edycja danych w programie Excel, korzystanie z szablonów i dokumentów pakietu Office
 • Aktualizacja Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8
  • Opisanie usług zarządzania cyklem życia, identyfikacja narzędzi do aktualizacji środowiska, zrozumienie i przeprowadzanie instalacji zintegrowanych
Zarządzanie użytkownikami i zabezpieczeniami (15–20%)
 • Opis koncepcji i składników zabezpieczeń
  • Wiedza o architekturze łączonego uwierzytelniania; identyfikacja funkcji wspierających zgodność, audytowanie i raportowanie; wdrażanie niestandardowego uwierzytelniania; integrowanie zabezpieczeń w modelu organizacji; określanie prawidłowego rozmieszczenia składników systemu w celu zabezpieczenia środowiska
 • Zarządzanie uwierzytelnieniem, użytkownicy i grupy użytkowników Active Directory
  • Tworzenie użytkowników i grup Active Directory; opis uwierzytelniania opartego na oświadczeniach; import użytkowników z Active Directory; identyfikacja funkcji zabezpieczeń bazujących na rolach wraz z cyklami procesów, obowiązkami, przywilejami i uprawnieniami; dopasowanie zabezpieczeń aplikacji do potrzeb firmy; przypisanie ról do ról użytkowników, obowiązków i cykli procesów; dodawanie roli; modyfikacja roli; zastępowanie uprawnień rolli; dodawanie obowiązków do roli; usuwanie obowiązków z roli; edycja obowiązku
 • Zarządzanie rozszerzalną strukturą zabezpieczeń danych
  • Kontrola dostępu do przeszłych, obecnych i przyszłych rekordów; opracowanie zasad zabezpieczeń danych; identyfikacja filtrów zabezpieczeń danych; wdrażanie zabezpieczeń na poziomie rekordu
 • Zabezpieczanie danych i raportów OLAP
  • Identyfikacja domyślnych ról usług Analysis Services, przypisanie użytkowników do ról bazy danych, określanie dostępu użytkowników do modułów, ograniczanie dostępu do określonych członków wymiaru, identyfikacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem raportów, kontrola dostępu do danych i zestawów, wdrażanie zabezpieczeń raportów i zasobów opartych na rolach, ograniczanie zagrożenia atakami iniekcji
Wdrażanie usług i zarządzanie przepływami prac (10–15%)
 • Opisanie architektury przepływu prac
  • Identyfikacja typów przepływu prac, Identyfikacja funkcji przepływu prac, Identyfikacja zastosowań i ograniczeń różnych typów przepływu prac
 • Wdrażanie wsparcia dla przepływów prac
  • Określanie konta wykonania przepływu pracy; uruchamianie kreatora konfiguracji infrastruktury przepływu pracy; tworzenie szablonów powiadomień e-mail; określanie szablonów przepływu pracy; konfiguracja grup kolejki etapów przepływu pracy, kolejek i przypisania kolejek
 • Tworzenie, konfigurowanie i monitorowanie przepływów pracy
  • Tworzenie przepływów pracy za pomocą edytora graficznego, konfigurowanie elementów zatwierdzenia przepływów pracy, konfigurowanie elementów decyzji w sprawie przepływu pracy, tworzenie raportów analizy wydajności, wyświetlanie historii przepływów pracy
Zarządzanie raportami i analizami (10–15%)
 • Znajomość składników raportów
  • Identyfikacja architektury raportowania, identyfikacja usług używanych w raportowaniu, identyfikacja funkcji usług Reporting Services programu SQL Server, opisanie plików .rdl, wiedza o tworzeniu raportów od żądań użytkowników końcowych po renderowanie raportów
 • Znajomość składników analityki
  • Umiejętność rozróżnienia baz danych przetwarzania analitycznego online (OLAP) i przetwarzania transakcji online (OLTP); opis modułów; definiowanie faktów, wymiarów i miar; identyfikacja typów modułów; identyfikacja domyślnych modułów; praca z wymiarami daty; konfigurowanie kalendarza gregoriańskiego
 • Wdrażanie i konfigurowanie modułów
  • Wdrażanie domyślnych modułów, łączenie serwera SQL Server Analysis z serwerem AOS (Application Object Server), automatyzacja przetwarzania modułów, konfigurowanie dostępu do modułów, konfigurowanie domyślnych modułów i serwerów analizy
 • Instalacja i konfiguracja serwerów raportów
  • Identyfikacja elementów raportów, instalowanie wymaganego oprogramowania, konfigurowanie serwerów raportów, weryfikacja ustawień, konfigurowanie raportów jako partii, korzystanie z programu Windows PowerShell do wdrażania raportów
Zarządzanie portalem Enterprise Portal (10–15%)
 • Opis portali Enterprise Portal
  • Identyfikacja składników i funkcji portalu Enterprise Portal wraz z widokami głównymi użytkownika, witrynami i stronami; opis architektury wyszukiwania w przedsiębiorstwie; opis przepływu procesów zabezpieczeń portalu Enterprise Portal; opis sieci obwodowych
 • Instalacja i wdrażanie portali Enterprise Portal
  • Identyfikacja zadań instalacyjnych, znajomość składników wyszukiwania, opis relacji między składnikami wyszukiwania, instalacja portalu Enterprise Portal i widoków głównych użytkownika, wdrażanie obiektów z drzewa obiektów aplikacji (AOT), wprowadzanie zmian w portalu Enterprise Portal, korzystanie z narzędzia AdUpdatePortal, zarządzanie zdalnymi wdrożeniami portalu Enterprise Portal
 • Konfigurowanie portali Enterprise Portal i administrowanie nimi
  • Identyfikacja i konfiguracja parametrów portalu Enterprise Portal; publikacja obrazów; zarządzanie witrynami Enterprise Portal; konfigurowanie obszaru roboczego współpracy; konfigurowanie wyszukiwania; aktualizacja roli przeszukiwarki
Zarządzanie instalacjami programu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8 (15–20%)
 • Zarządzanie modelami
  • Identyfikacja składników magazynu modeli; wiedza o wykorzystaniu magazynu modeli; identyfikacja plików związanych z magazynem modeli, w tym .aod, .axmodel, i .xpo; znajomość różnic między architekturą aktualnego magazynu modeli a wcześniejszymi wersjami
 • Zarządzanie procesami wsadowymi
  • Wiedza o kolejności przetwarzania zadań, tworzenie grupy wsadowej, tworzenie prac wsadowych, dodawanie zadań do pracy wsadowej, uruchamianie zadań wsadowych, wyświetlanie historii zadań wsadowych
 • Ustawienia wiadomości e-mail i alertów oraz zarządzanie nimi
  • Integracja produktu Microsoft Dynamics AX z programem Microsoft Outlook, identyfikacja formularzy obsługujących wysyłanie wiadomości e-mail, wysyłanie wiadomości e-mail do grup dystrybucyjnych, definiowanie parametrów alertów, tworzenie alertów i reguł alertów, korzystanie z szablonów reguł, przetwarzanie alertów, łączenie szablonów z alertami
 • Monitor Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8
  • Opis narzędzi monitorowania systemu, wraz z pakietem administracyjnymi i programami Microsoft Baseline Configuration Analyzer oraz Performance Monitor; identyfikacja liczników monitora wydajności odnoszących się do produktu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8
 • Zarządzanie składnikami infrastruktury i wdrażania
  • Instalowanie i konfigurowanie usług sieci Web w programie Internet Information Services (IIS), tworzenie grup usług, konfigurowanie portów i adapterów integracji, migrowanie ustawień konfiguracji między środowiskami, opisanie i konfigurowanie portów wejścia i wyjścia, znajomość różnic między portami podstawowymi i rozszerzonymi
 • Rozwiązywanie problemów i zarządzanie usługami
  • Uruchamianie i zatrzymywanie usług wsadowych, debugowanie usług, znajomość wartości statusu komunikatów menedżera kolejek, wyświetlanie skolejkowanych komunikatów i zarządzanie nimi, wyświetlanie informacji o wyjątkach narzędzia integracji aplikacji (AIF)

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Samodzielne szkolenie

Nauka online za pośrednictwem portalu Microsoft Dynamics Learning Portal jest dostępna dla partnerów Microsoft Dynamics, którzy zakupią pakiet szkoleniowy. Osoby nieposiadające tego pakietu powinny zalogować się do witryny PartnerSource i wyświetlić stronę z informacjami o tym pakiecie. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do witryny DLP.

Klienci korzystający z planu obsługi mogą uzyskać dostęp do zasobów edukacyjnych online poprzez witrynę CustomerSource. Pytania prosimy kierować na adres mlxsupp@microsoft.com.

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Książki

Inside Microsoft Dynamics AX 2012
Opublikowany: 15 października 2012 r.

Opis architektury i wnętrza Microsoft Dynamics AX 2012 wraz z osobistymi uwagami członków zespołu autorsko-programistycznego. Ten przewodnik, przeznaczony dla twórców rozwiązań i specjalistów w zakresie wdrożeń systemów, koncentruje się na programowaniu i możliwościach dostosowywania, w tym kluczowych zasadach dotyczących architektury, modelu aplikacji, struktury i narzędzi.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać certyfikat z zakresu instalacji i konfiguracji produktu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8. Zwykle są to administratorzy, osoby odpowiedzialne za wdrożenia, deweloperzy oraz konsultanci techniczni, którzy muszą zrozumieć techniczne aspekty i funkcje administracyjne produktu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.