Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
MB6-886

Windows

 • Opublikowano:
  23 marca 2012 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Pracownicy działu IT
 • Technologia:
  Microsoft Dynamics AX 2012
 • Punkty do certyfikatu:
  MCTS

Microsoft Dynamics AX 2012 Process Manufacturing Production and Logistics

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Przygotowanie do produkcji procesowej (13%)
 • Znajomość koncepcji produkcji procesowej
  • Definiowanie wymagań wstępnych produkcji procesowej, rozróżnianie towarów z formuły i towarów z listy składowej (BOM), tworzenie produktu na poziomie przedsiębiorstwa, tworzenie i stosowanie szablonu produktu
 • Konfiguracja pól związanych z produkcją procesową
  • Konfiguracja pól związanych z ilością efektywną, grupą modeli towarów, grupą wymiarów śledzenia, okresem trwałości, typem produkcji, zatwierdzonym dostawcą, pakowaniem towarów masowych i spakowanych, atrybutami partii i zgodnością

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie formułami i zamówieniami partii (14%)
 • Znajomość koncepcji formuł
  • Typy produkcji używane dla wydanych produktów, różnica między towarem z formuły a planowaniem towaru, definicja linii i wersji, uzyskiwanie dostępu i użycie projektanta formuł i formularzy formuł z poziomu różnych formularzy, użycie formuł i tras w środowiskach produkcyjnych z wieloma lokacjami
 • Zarządzanie wersjami formuł
  • Kontrolowanie wersji formuł według daty, liczby lub lokacji; tworzenie formuły z wersjami; użycie grupy planowania do zastępowania towarów; użycie funkcji zużycia etapowego
 • Konfiguracja i rozszerzanie obliczeń formuł
  • Definiowanie odchyleń wpływających na wycenę zamówienia partii; definiowanie wymagań wstępnych dla obliczeń formuł; konfigurowanie wersji wyceny, grupy obliczeń, grupy kosztów lub arkusza kosztów; tworzenie i aktywacja cen towarów w wersji wyceny; alokowanie kosztów do produktów towarzyszących; dystrybucja obciążenia dla produktów ubocznych
 • Obliczanie i szacowanie cen
  • Definiowanie odchyleń wpływających na koszty zamówienia partii, obliczanie ceny kosztu i ceny sprzedaży dla towarów z formuły, otwieranie i użycie formularza obliczania formuły z poziomu różnych formularzy, przeglądanie szczegółów obliczenia formuły, wykonywanie wyceny zamówienia partii dla zaplanowanych produktów towarzyszących i ubocznych, wprowadzanie i alokowanie kosztów dla niezaplanowanych produktów towarzyszących i ubocznych, przypisywanie wyceny standardowej do towarów z formuły i produktów towarzyszących, szacowanie ceny dla towarów z formuły na podstawie zamówienia sprzedaży
 • Przetwarzanie zamówienia partii
  • Definiowanie cyklu życiowego zamówienia partii, tworzenie zamówienia partii, przetwarzanie zamówienia partii w formularzu zamówienia partii; przetwarzanie zamówienia partii przy użyciu funkcji systemu Manufacturing Execution System (MES), definiowanie przeznaczenia i zalet systemu MES, wyjaśnienie typów rejestracji systemu MES, rejestracja rozpoczęcia i zakończenia, rozpoczynania zadania w zamówieniu partii, zgłaszanie opinii dotyczącej zadań w zamówieniu partii, tworzenie pakietów zadań

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie planowaniem głównym (12%)
 • Wykonywanie planowania głównego
  • Konfigurowanie planowania głównego specyficznego dla produkcji procesowej, definiowanie wymagań wstępnych dla planowania głównego wielu lokacji, konfigurowanie planowania głównego wielu lokacji, planowania głównego dla lokacji w obrębie firmy
 • Wykonywanie planowania międzyfirmowego
  • Definiowanie planowania międzyfirmowego, konfigurowanie grupy planowania międzyfirmowego, tworzenie międzyfirmowego zamówienia zakupu, tworzenie międzyfirmowego zamówienia sprzedaży, konfigurowanie międzyfirmowych dostaw bezpośrednich
 • Planowanie produktów towarzyszących
  • Tworzenie i użycie towaru planowania, tworzenie i użycie formuły planowania

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie pakowaniem w kontenerach i ilością efektywną oraz integracja z zarządzaniem magazynem (12%)
 • Konfigurowanie pakowania w kontenerach
  • Identyfikowanie przeznaczenia i zalet pakowania w kontenerach, konwersja towarów masowych, tworzenie formuły dla spakowanego towaru, identyfikowanie towaru masowego w wersji formuły
 • Zarządzanie zamówieniami skonsolidowanymi
  • Identyfikowanie zalet zamówień skonsolidowanych, firmy lub konsolidacji zaplanowanego zamówienia partii, dodawanie zamówienia partii lub usuwanie zamówienia partii ze skonsolidowanego zamówienia partii, przetwarzanie skonsolidowanych zamówień partii, przeglądanie dostępnych zapasów skonsolidowanych
 • Konfigurowanie ilości efektywnej towarów
  • Definiowanie warunków wstępnych dla ilości efektywnej towarów, konfigurowanie ilości efektywnej towarów, konfigurowanie częściowej lub pełnej widoczności ilości efektywnej towarów
 • Tworzenie transakcji ilości efektywnej
  • Tworzenie umowy zakupu, umowy sprzedaży, zamówienia zakupu lub zamówienia sprzedaży dla ilości efektywnej towarów; wprowadzanie harmonogramu dostaw w wierszu zamówienia zakupu lub wierszu zamówienia sprzedaży dla ilości efektywnej towarów; tworzenie prognozy dostaw dla ilości efektywnej towarów; wyświetlanie wymagań netto dla ilości efektywnej towarów; wyświetlanie wymagań oznaczania transakcji w zaplanowanych zamówieniach dla ilości efektywnej towarów; tworzenie etapowej wysyłki lub zamówień wyjściowych dla ilości efektywnej towarów; wyświetlanie dostępnych zapasów dla ilości efektywnej towarów
 • Uwzględnianie ilości efektywnej w zaawansowanych funkcjach zarządzania magazynem
  • Konfigurowanie ilości efektywnej produktów w celu użycia z zaawansowanymi funkcjami zarządzania magazynem, wykonywanie procesów przychodzących i wychodzących przy użyciu jednostek ilości efektywnej
 • Zarządzanie rezerwacjami w zaawansowanych funkcjach zarządzania magazynem
  • Konfigurowanie rezerwacji w produkcji procesowej, reguły rezerwacji specyficzne dla produkcji procesowej, sortowanie rezerwacji w procesie wysyłki, rezerwowanie zapasów specyficznych dla produkcji procesowej, konfigurowanie automatycznej rezerwacji partii

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie kontrolą serii i partii oraz atrybutami partii (11%)
 • Zarządzanie kodami dyspozycji partii
  • Definiowanie wymagań wstępnych dla kodów dyspozycji partii, konfigurowanie wymagań wstępnych dla kodów dyspozycji partii, konfigurowanie kodu dyspozycji partii, definiowanie głównych pól dyspozycji partii, resetowanie kodu dyspozycji partii
 • Konfiguracja okresu trwałości towarów
  • Ustawianie sugerowanego czasu przechowywania, okresu trwałości i daty przydatności; przetwarzanie kwerend związanych z okresem trwałości; aktualizowanie sugerowanego czasu przechowywania, okresu trwałości i daty przydatności; konfigurowanie okresu trwałości w planowanie głównym; konfigurowanie dni możliwej sprzedaży dla kontrahenta; planowanie towarów z formuły kontrolowanej przez datę najkrótszego czasu przydatności partii (FEFO)
 • Tworzenie i obsługa atrybutów partii
  • Tworzenie atrybutu partii, dodawanie wartości do wyliczającego typu atrybutu partii, aktualizowanie atrybutu partii, tworzenie grupy atrybutów partii
 • Przypisywanie atrybutów partii
  • Przypisywanie atrybutów partii specyficznych dla produktu lub klienta, rezerwowanie partii według atrybutów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie informacjami o dostawcach (10%)
 • Konfiguracja i obsługa zatwierdzonych dostawców produktów
  • Konfigurowanie listy zatwierdzonych dostawców w grupie modeli towarów, konfigurowanie metody sprawdzania listy zatwierdzonych dostawców, autoryzowanie zatwierdzonych dostawców, dodawanie zatwierdzonego dostawcy do towaru, usuwanie zatwierdzonego dostawcy z towaru, zmiana daty obowiązywania lub daty wygaśnięcia dla zatwierdzonego dostawcy
 • Wyświetlanie i weryfikowanie informacji o zatwierdzonych dostawcach
  • Wyświetlanie zatwierdzonych dostawców według towaru, wyświetlanie zatwierdzonych dostawców w różnych modułach i formularzach, wyświetlanie wygaśnięcia zatwierdzonego dostawcy, tworzenie zapytań dotyczących towarów zatwierdzonego dostawcy w różnych formularzach

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie wyceną opartą na cenach towarów masowych (10%)
 • Konfigurowanie wyceny opartej na cenach towarów masowych
  • Konfigurowanie domyślnych parametrów wyceny opartej na cenach towarów masowych, konfigurowanie wyceny opartej na cenach towarów masowych w parametrach zarządzania zapasami i magazynem
 • Konfigurowanie obliczenia wyceny dla towaru masowego
  • Definiowanie cyklu wyceny opartej na cenach towarów masowych, tworzenie danych cen i marży, tworzenie szablonu wyceny, użycie szablonu ilości i marży, obliczanie kosztu i ceny sprzedaży towaru

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie zgodnością produktów (10%)
 • Konfiguracja i obsługa zgodności produktów
  • Definiowanie warunków zgodności produktów, konfigurowanie zgodności produktów, konfigurowanie produktów podlegających ograniczeniom, konfigurowanie produktów podlegających regulacjom prawnym, konfigurowanie karty bezpieczeństwa produktu (PSDS)
 • Implementowanie zgodności produktów
  • Tworzenie powiązania zgodności produktów z wydanymi produktami, weryfikowanie informacji PSDS w zamówieniach zakupu i zamówieniach sprzedaży

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie rabatami (9%)
 • Konfiguracja rabatów i grup rabatów
  • Definiowanie cyklu przetwarzania rabatów, definiowanie wymagań wstępnych dla rabatów, konfigurowanie rabatów, konfigurowanie typów programów rabatowych
 • Tworzenie grup rabatów
  • Tworzenie grup rabatów dla odbiorców, tworzenie grup rabatów na wydatki handlowe i związane ze sprzedażą (TMA) dla odbiorców, tworzenie grup wysyłki towarów, tworzenie grup rabatów dla towarów
 • Tworzenie umów rabatowych
  • Tworzenie umów rabatowych na podstawie relacji odbiorcy i towaru, tworzenie umów rabatowych na podstawie odbiorcy i grup rabatów dla towarów
 • Konfiguracja przetwarzania rabatów
  • Definiowanie cyklu przetwarzania rabatów, kumulowanie rabatów, zatwierdzanie rabatów, przetwarzanie rabatów, oczyszczanie rabatów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Samodzielne szkolenie

Nauka online za pośrednictwem portalu Microsoft Dynamics Learning Portal jest dostępna dla partnerów Microsoft Dynamics, którzy zakupią pakiet szkoleniowy. Osoby nieposiadające tego pakietu powinny zalogować się do witryny PartnerSource i wyświetlić stronę z informacjami o tym pakiecie. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do witryny DLP.

Ten kurs DLP obejmuje materiały do egzaminu MB6-886.

Klienci korzystający z planu obsługi mogą uzyskać dostęp do zasobów edukacyjnych online poprzez witrynę CustomerSource. Pytania prosimy kierować na adres mlxsupp@microsoft.com.

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Zobacz więcej wpisów na blogu Microsoft Dynamics Community.

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla projektantów systemów i konsultantów ds. implementacji, którzy planują użycie procesów biznesowych i funkcji produkcji procesowej w programie Microsoft Dynamics AX 2012. Kandydaci powinni dysponować ogólną znajomością produkcji procesowej i funkcji programu Microsoft Dynamics AX 2012, które mają do niej zastosowanie.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.