Przejdź do głównej zawartości
Microsoft 365

Licencjonowanie programu Exchange — często zadawane pytania

Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące licencjonowania programu Exchange.

Zmiana wersji programu Exchange Server

 • Nie, w wersjach nowszych niż Exchange Server 2003 licencja klienta programu Outlook nie była dołączana do żadnej licencji dostępowej (CAL) programu Exchange. W przypadku programu Exchange Server 2019 należy zakupić ją oddzielnie. Licencja CAL typu Standard dla programu Exchange Server 2019 obejmuje prawa dostępu do poczty e-mail, kalendarza, kontaktów i zadań przy użyciu aplikacji Outlook w sieci Web lub, z urządzenia przenośnego, przy użyciu programu Exchange ActiveSync.

Serwery — ceny i licencjonowanie


 • Nie. Licencji CAL typu Standard i Enterprise można używać z dowolną wersją serwerową.


 • Jedna licencja serwera jest wymagana dla każdego uruchomionego wystąpienia programu Exchange Server 2019 — niezależnie od tego, czy jest on zainstalowany natywnie na komputerze fizycznym, czy na maszynie wirtualnej Dowiedz się więcej o obsłudze wirtualizacji


 • Nie. Użytkownicy zewnętrzni mogą uzyskiwać dostęp do programu Exchange Server 2019 bez licencji CAL. Licencja programu Exchange Server 2019 obejmuje prawa dostępu użytkowników zewnętrznych do standardowych funkcji programu Exchange.


 • Klienci nadal mogą licencjonować program Exchange Server 2019, stosując licencje CAL na użytkownika lub na urządzenie. Jeśli kilku użytkowników korzysta z tego samego komputera i nie uzyskują oni osobno dostępu do serwera programu Exchange z innych lokalizacji, takich jak komputery domowe, mogą korzystać z jednej licencji CAL na urządzenie.


 • Tak. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania wstępne dotyczące programu Exchange Server 2019.


 • Klienci mogą uzyskać dostęp do funkcji archiwum zbiorczego i archiwum miejscowego za pośrednictwem usługi Exchange Online — archiwum dla serwera Exchange Server oraz korzystać z zaawansowanych zabezpieczeń za pośrednictwem usługi Exchange Online Protection. Wszystkie inne funkcje premium są dostępne tylko w ramach licencji CAL typu Enterprise lub pakietu E-CAL Suite.


 • Tak. Klienci są obciążani roczną opłatą za subskrypcję usługi Exchange Online Protection, która chroni użytkowników przed wirusami i spamem, oraz funkcji ochrony przed utratą danych (DLP, Data Loss Prevention) w usłudze Exchange Online (łącznie określanych terminem „usługi”). Klienci mogą też kupować licencje CAL typu Enterprise dla programu Exchange bez usług, jeśli nie potrzebują funkcji DLP ani ochrony przed wirusami i spamem.


 • W przypadku zakupu w programie Open licencje CAL typu Enterprise dla programu Exchange są dostępne razem z usługami lub bez nich. W przypadku zakupu w programie Select klienci mają dwie opcje. Mogą kupić tylko licencję, uzyskując licencję CAL bez pakietu Software Assurance i usług. Jeśli chcą uzyskać pakiet Software Assurance, muszą także kupić usługi.

Exchange Online — ceny i licencjonowanie


 • Usługa Exchange Online jest licencjonowana w modelu subskrypcji, w którym każdy użytkownik musi mieć licencję subskrypcyjną na użytkownika (USL, User Subscription License). Dostępne są trzy typy subskrypcji: Exchange Online Kiosk, Exchange Online — plan 1 oraz Exchange Online — plan 2. Te subskrypcje można kupić osobno lub jako część planu platformy Microsoft 365 obejmującego usługi SharePoint Online, Microsoft Teams i Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.


 • Aby porównać poszczególne plany, zobacz Porównanie planów usługi Exchange Online. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Opis usługi Exchange Online.


 • Nie. Skrzynki pocztowe zasobów, w tym skrzynki pocztowe pokojów i skrzynki pocztowe sprzętu, to specjalne typy skrzynek pocztowych udostępniane bezpłatnie w ramach usługi Exchange Online. Liczba subskrypcji sal konferencyjnych nie jest ograniczona.

 • Nie. W przypadku udostępnionych skrzynek pocztowych nie ma poświadczeń logowania, dlatego są one dostępne tylko dla licencjonowanych użytkowników, którym udzielono dostępu na poziomie pełnomocnika (pełne uprawnienia do skrzynki pocztowej, wysyłanie jako inny użytkownik lub wysyłanie w imieniu innego użytkownika).

  Udostępnione skrzynki pocztowe nie oferują funkcji archiwum osobistego ani archiwizacji w związku z postępowaniem sądowym. Jeśli te funkcje są potrzebne, można kupić subskrypcję Exchange Online — plan 1 lub plan 2 i przypisać ją do udostępnionej skrzynki pocztowej.

  Nie ma ograniczenia liczby udostępnionych skrzynek pocztowych, ale rozmiar jest ograniczony do 50 GB. Jeśli potrzebujesz udostępnionej skrzynki pocztowej większej niż 50 GB, należy do niej przypisać licencję Exchange Online — plan 2.

 • Aby włączyć archiwum zbiorcze, do udostępnionej skrzynki pocztowej należy przypisać subskrypcję Exchange Online — plan 1 z dodatkiem Exchange Online — archiwum lub subskrypcję Exchange Online — plan 2. Udostępnionej skrzynki pocztowej nie można używać do archiwizowania poczty e-mail dla organizacji, z wyjątkiem wiadomości wysłanych z udostępnionej skrzynki pocztowej lub odebranych w takiej skrzynce.

  Archiwum zbiorcze może być używane tylko do archiwizowania poczty dla jednego użytkownika lub jednostki, do której przypisano licencję. Używanie archiwum zbiorczego jako miejsca do przechowywania poczty od wielu użytkowników lub jednostek jest zabronione. Na przykład administratorzy informatyczni nie mogą utworzyć udostępnionych skrzynek pocztowych i pozwalać użytkownikom na kopiowanie (przy użyciu funkcji DW lub reguły transportu) udostępnionej skrzynki pocztowej w jawnym celu archiwizowania.


 • Aby umieścić udostępnioną skrzynkę pocztową w archiwum miejscowym, należy przypisać do niej subskrypcję Exchange Online — plan 2.


 • Tak, te skrzynki pocztowe wymagają subskrypcji. Może to być subskrypcja Exchange Online Kiosk, Exchange Online — plan 1 lub Exchange Online — plan 2.


 • Nie. Aby uzyskać więcej informacji na temat skrzynek pocztowych odnajdowania, zobacz Tworzenie skrzynki pocztowej odnajdowania do przechowywania wyników wyszukiwania.


 • Skrzynki pocztowe folderów publicznych są dostępne dla użytkowników subskrypcji Exchange Online — plan 1 i Exchange Online — plan 2. Nie są one dostępne dla użytkowników usługi Exchange Online Kiosk.


 • Nie. Stosowanie rejestrowania w dzienniku, reguł transportu lub reguł automatycznego przesyłania dalej w celu kopiowania wiadomości do skrzynki pocztowej usługi Exchange Online na potrzeby podwójnego dostarczania nie jest dozwolone. Aby zachowywać wiadomości, należy umieścić zawartość użytkowników w archiwum miejscowym lub rejestrować wiadomości w zewnętrznym obiekcie docelowym dziennika.


 • Nie ma ograniczeń dotyczących zasad czasu przechowywania. Czas przechowywania można określić na podstawie wymagań biznesowych.


 • Funkcja archiwum zbiorczego w subskrypcji Exchange Online — plan 2 oferuje nieograniczoną ilość miejsca do magazynowania danych poczty e-mail dla jednego użytkownika. Archiwum zbiorcze ma domyślny przydział, który jest wystarczająco duży w przypadku racjonalnego użytkowania, włącznie z importowaniem historycznych wiadomości e-mail jednego użytkownika. Jeśli użytkownik wykorzysta cały ten przydział (co jest mało prawdopodobne), platforma Microsoft 365 automatycznie zwiększy rozmiar archiwum, co oznacza, że nie zabraknie przestrzeni dyskowej skrzynek pocztowych dla użytkowników, a administratorzy nie będą musieli żądać dodatkowej przestrzeni dyskowej dla skrzynek pocztowych archiwum.

 • Dostępnych jest kilka możliwości:
  • Można wyeksportować dane tego użytkownika do pliku PST i przechowywać je lokalnie.
  • Dane w skrzynce pocztowej tego użytkownika można przechowywać, umieszczając użytkownika w archiwum miejscowym i oznaczając skrzynkę pocztową jako nieaktywną, zgodnie z  opisem w tym temacie. Zachowywanie licencji subskrypcji użytkownika dla nieaktywnej skrzynki pocztowej nie jest konieczne.
  • W przypadku hybrydowego wdrożenia programu Exchange Server i usługi Exchange Online można przeprowadzić migrację skrzynki pocztowej z powrotem do infrastruktury lokalnej. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach do pracy hybrydowej  tutaj.


 • Subskrypcja Exchange Online Kiosk jest przeznaczona dla użytkowników, którzy potrzebują mniej funkcji do wysyłania wiadomości, ponieważ nie mają dedykowanych komputerów. Ta subskrypcja oferuje 2 GB miejsca w skrzynce pocztowej dla każdego użytkownika oraz umożliwia dostęp przez strony internetowe za pośrednictwem aplikacji Outlook w sieci Web. W przypadku użytkowników subskrypcji Exchange Online Kiosk są wyłączone niektóre funkcje, takie jak reguły skrzynki odbiorczej, skrzynki pocztowe folderów publicznych, skrzynki pocztowe witryn i dostęp na poziomie pełnomocnika do innych skrzynek pocztowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis usługi Exchange Online.


 • Tak. Wszystkie subskrypcje usługi Exchange Online, w tym subskrypcja Exchange Online Kiosk, oferują funkcje dotyczące całej organizacji, takie jak miejscowe zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych, rejestrowanie w dzienniku, niestandardowe zasady przechowywania oraz zaawansowane filtrowanie za pośrednictwem usługi Exchange Online Protection w celu ochrony przed spamem i złośliwym oprogramowaniem.


 • Użytkownicy skrzynek pocztowych w subskrypcji typu Kiosk są objęci taką samą umową SLA w zakresie czasu bezawaryjnego działania i taką samą ochroną z wykorzystaniem nadmiarowości geograficznej jak w przypadku innych skrzynek pocztowych usługi Exchange Online.


 • Aby umieścić skrzynkę pocztową z subskrypcji typu Kiosk w archiwum miejscowym, należy ją rozszerzyć do subskrypcji Exchange Online — plan 2 albo kupić dodatek Exchange Online — archiwum dla usługi Exchange Online.


 • Tak. W portalu Microsoft Online Services można przypisać do użytkownika nową subskrypcję i usunąć starą. Spowoduje to automatyczną aktualizację funkcji dostępnych dla danego użytkownika w usłudze Exchange Online. Istnieją różne procedury zakupu nowych subskrypcji i anulowania starych — szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej umowie licencyjnej.

 • Tak. W portalu Microsoft Online Services można przypisać do użytkownika nową subskrypcję i usunąć starą. Spowoduje to automatyczną aktualizację funkcji dostępnych dla danego użytkownika w usłudze Exchange Online. Aby ułatwić zmianę subskrypcji, przed przypisaniem użytkownikowi nowej subskrypcji należy usunąć wszelkie archiwa miejscowe z jego skrzynki pocztowej. Obniżanie subskrypcji przebiega następująco:

  • Dane skrzynki pocztowej: zachowywane są wszystkie dane w skrzynce pocztowej użytkownika oraz w archiwum. Jeśli użytkownik ma łącznie ponad 50 GB danych w podstawowej skrzynce pocztowej oraz w archiwum, konwersja powiedzie się, ale skrzynka pocztowa będzie niezgodna z licencją, dopóki użytkownik nie usunie nadmiarowych danych.
  • Archiwum miejscowe: jeśli skrzynka pocztowa jest umieszczona w archiwum miejscowym, będzie ono nadal istnieć. Skrzynka pocztowa będzie niezgodna z licencją, dopóki archiwum miejscowe nie zostanie wyczyszczone. W przypadku korzystania z aplikacji Directory Sync można wyczyścić archiwum miejscowe, aktualizując obiekt danego użytkownika w usłudze Active Directory. W przeciwnym razie wyczyszczenie go wymaga skontaktowania się z pomocą techniczną.
  • Hostowana poczta głosowa: ta funkcja zostanie automatycznie wyłączona dla użytkownika w ramach zmiany ogólnej.

  Istnieją różne procedury zakupu nowych subskrypcji i anulowania starych — szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej umowie licencyjnej.

 • Tak. W portalu Microsoft Online Services można przypisać do użytkownika nową subskrypcję i usunąć starą. Spowoduje to automatyczną aktualizację funkcji dostępnych dla danego użytkownika w usłudze Exchange Online. Aby ułatwić zmianę subskrypcji, przed przypisaniem użytkownikowi nowej subskrypcji należy usunąć jego reguły skrzynki odbiorczej i powiadomienia SMS. Obniżanie subskrypcji przebiega następująco:

  • Rozmiar skrzynki pocztowej: jeśli rozmiar przekracza 2 GB, akcja nie powiedzie się.
  • Reguły skrzynki odbiorczej: istniejące reguły skrzynki odbiorczej zostaną zachowane, ale nie będzie możliwe ich edytowanie. Można zadzwonić do działu pomocy technicznej platformy Microsoft 365 i poprosić o usunięcie reguł danego użytkownika w swoim imieniu, tak aby skrzynka pocztowa stała się zgodna z postanowieniami licencyjnymi.
  • Powiadomienia SMS: istniejące powiadomienia SMS zostaną zachowane, ale nie będzie możliwe tworzenie nowych. Można zadzwonić do działu pomocy technicznej platformy Microsoft 365 i poprosić o usunięcie istniejących powiadomień SMS, tak aby skrzynka pocztowa stała się zgodna z postanowieniami licencyjnymi.

  Istnieją różne procedury zakupu nowych subskrypcji i anulowania starych — szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej umowie licencyjnej.


 • Jeśli nie hostujesz żadnych skrzynek pocztowych na serwerach używanych do łączenia się z usługą Microsoft 365, możesz je licencjonować przy użyciu Kreatora konfiguracji hybrydowej (HCW, Hybrid Configuration Wizard) usługi Microsoft 365, który jest dostępny tutaj. Kreator konfiguracji hybrydowej sprawdza poprawność subskrypcji usługi Microsoft 365 i instaluje odpowiednie licencje na Twoich serwerach.


 • Nowy klucz produktu można wprowadzić za pomocą programu PowerShell.


 • We wdrożeniu hybrydowym można określić rekord MX tak, aby wskazywał usługę Exchange Online. W takim scenariuszu usługa Exchange Online Protection (EOP) zapewnia użytkownikom lokalnym filtrowanie poczty przychodzącej chroniące przed spamem i złośliwym oprogramowaniem, dlatego ci użytkownicy muszą mieć subskrypcje usługi EOP.


 • Użytkownicy z licencją F1 nie mogą konfigurować pełnomocników do własnych skrzynek pocztowych, ale mogą uzyskiwać dostęp do innych skrzynek pocztowych (w tym do udostępnionych skrzynek pocztowych) i wykonywać dowolne akcje, które zostały do nich delegowane.

Obserwuj program Exchange 

Logo serwisu Twitter

Obserwuj program Exchange w serwisie Twitter

Logo programu Exchange

Obserwuj program Exchange na blogu


Obserwuj platformę Microsoft 365