Azure Active Directory Identity Governance

Kontroluj dostęp do aplikacji i danych w przypadku wszystkich użytkowników i administratorów dzięki zautomatyzowanym funkcjom zarządzania tożsamościami, aby zagwarantować, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp.

Korzyści z zarządzania tożsamościami

Zwiększenie produktywności

Zwiększ możliwości dostępu pracowników i partnerów biznesowych do zasobów w skali przedsiębiorstwa.

Wzmocnienie zabezpieczeń

Zmniejsz ryzyko wynikające z nadużywania dostępu i podejmuj mądre decyzje dotyczące dostępu oparte na uczeniu maszynowym.

Usprawnienie procesu zapewniania zgodności

Spójnie kontroluj dostęp we wszystkich aplikacjach w oparciu o zasady obowiązujące w organizacji i wynikające z przepisów prawa.

Co to jest zarządzanie tożsamościami w chmurze?

Zarządzanie tożsamościami obejmuje funkcje zarządzania tożsamością i prawami dostępu w wielu aplikacjach i usługach mające na celu spełnienie wymagań związanych z przepisami i bezpieczeństwem.

Centrica.
"Wiodąca firma z branży usług energetycznych odpowiada na wyzwania związane ze współpracą, wdrażając zarządzanie uprawnieniami za pomocą usługi Azure Active Directory (Azure AD)."


Dlaczego zarządzanie tożsamościami jest istotne?

Brak zarządzania dostępem użytkowników do poufnych zasobów generuje większe ryzyko dla firm. Zarządzanie prawami dostępu z jednoczesnym zadbaniem o utrzymanie produktywności ma kluczowe znaczenie.

Zarządzanie tożsamościami w usłudze Azure AD

Usługa Azure AD Identity Governance umożliwia organizacjom wydajne i bezpieczne zarządzanie tożsamościami cyfrowymi, gwarantując, że odpowiednie osoby mają właściwe uprawnienia do odpowiednich zasobów.

Zapewnij bezpieczną wydajność dzięki odpowiednim mechanizmom kontroli

Usługa Azure AD Identity Governance ułatwia ochronę i monitorowanie dostępu do zasobów o kluczowym znaczeniu oraz przeprowadzanie jego inspekcji z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej produktywności pracowników.

Zarządzanie cyklem życia

Zautomatyzuj zarządzanie cyklem życia dla użytkowników wewnętrznych i gości oraz zarządzaj prawami i certyfikatami dostępu.

Privileged Identity Management

Zarządzaj dostępem uprzywilejowanym i ograniczaj nadmierny dostęp.

Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra

Odkrywaj, koryguj i monitoruj czynniki ryzyka dotyczące uprawnień w przypadku dowolnych tożsamości i zasobów w swojej infrastrukturze wielochmurowej.

Role

Przypisz każdemu użytkownikowi rolę zapewniającą mu potrzebne uprawnienia.

Raporty i funkcje monitorowania

Uzyskaj rozległy wgląd w aktywność w środowisku.


Dodatkowe zasoby

Firma Microsoft uznana za lidera

Firma analityczna ocenia, że Microsoft wyprzedza konkurencję w dziedzinie administrowania i zarządzania tożsamościami w oparciu o model IDaaS (Identity as a Service, tożsamość jako usługa).

Zarządzanie tożsamościami dla nowoczesnych organizacji

Dowiedz się, jak organizacje mogą wykorzystać zalety funkcji zarządzania tożsamościami usługi Azure AD.

Co to jest zarządzanie tożsamościami

Uzyskaj informacje na temat zarządzania tożsamościami oraz tego, jak firma Microsoft ułatwia organizacjom zapewnianie zgodności i udzielanie odpowiednich poziomów dostępu.

Zarządzanie tożsamościami na potrzeby współpracy z gośćmi

Dowiedz się, jak usługa Azure AD Identity Governance ułatwia współpracę z gośćmi za pomocą automatycznych przeglądów dostępu i inteligentnych rekomendacji.