ප්‍රධාන අන්තර්ගතය වෙත මඟ හැර යන්න
  ඇතුල් වන්න
  Tool
  Windows 8 භාෂා අතුරු මුහුණත් ඇසුරුම (LIP) විසින් Windows 8 හි වඩාත් පුළුල් ලෙස භාවිතාවන ප්‍රදේශ සඳහා අර්ධ වශයෙන් දේශීයකරණය කළ පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් සපයයි.
  නොමිලේ
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  නොමිලේ
  Tool
  Windows 8.1 භාෂා අතුරු මුහුණත් ඇසුරුම (LIP) විසින් Windows 8.1 හි වඩාත් පුළුල් ලෙස භාවිතාවන ප්‍රදේශ සඳහා අර්ධ වශයෙන් දේශීයකරණය කළ පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් සපයයි.
  නොමිලේ
  Update
  Install this update to resolve issues in Windows.
  නොමිලේ
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – සිංහල මගින් බොහෝ Microsoft Office 2010 ක්‍රමලේඛ සඳහා වූ සිංහල පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් සපයනු ලබයි.
  නොමිලේ
  Application
  ඔබ ස්ථාපනය කරන භාෂාව මත පදනම්ව Microsoft Office භාෂා සහායක පැකේජය - සිංහල භාෂාව මඟින් අමතර දර්ශනයක්, උපකාර, හෝ සෝදුපත් උපකරණ එක් කරයි.
  නොමිලේ
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – සිංහල මගින් Microsoft Office 2013 යෙදුම් සදහා පරිවර්තනය කරන ලද පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් සපයයි.
  නොමිලේ
  Application
  Windows Vista භාෂා අතුරු මුහුණත් ඇසුරුම (LIP) මගින් Windows Vistaහි බහුල ලෙස භාවිත වන සරීයයන් සඳහා අඩ වශයෙන් දේශීයකරණය වූ පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් සපයයිි
  නොමිලේ
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  නොමිලේ
  Update
  Windows Internet Explorer 9 ඔබේ වෙබ් අඩවි වඩා දීප්තිමත්ව දිස්වීමට හා ඒවා ඔබේ පරිගණකයේ ස්ථාපිත වැඩසටහන් මෙන් මනාව ක්‍රියා කිරීමට සළස්වයි.
  නොමිලේ