ප්‍රධාන අන්තර්ගතය වෙත මඟ හැර යන්න
  ඇතුල් වන්න
  Windows

  Windows Vista භාෂා අතුරු මුහුණත් ඇසුරුම

  භාෂාව වෙනස් කරන්න
  Windows Vista භාෂා අතුරු මුහුණත් ඇසුරුම (LIP) මගින් Windows Vistaහි බහුල ලෙස භාවිත වන සරීයයන් සඳහා අඩ වශයෙන් දේශීයකරණය වූ පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් සපයයිි

  ජනප්රිය බාගැනීම්

  Loading your results, please wait...

  නිදහස් PC යාවත්කාල

  • ආරක්ෂිත ස්ථාන
  • මෘදුකාංග යාවත්කාල
  • සර්විස් පැක්
  • දෘඪාංග ධාවක