නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

A variation of popular card game "Liverpool Rummy", similar to "Contract Rummy" or "Shanghai Rummy", with special cards and simplified rules. The objective of the game is to be the first player to complete all 10 game phases with defined card sets. However, beware: it's not easy to win on the highest difficulty level! Features: - Randomly generated or predefined phase goals - Configurable number of players: 2-4 - Configurable game difficulty: 1-10 - Configurable game speed - Undo function - Clear UI design: NO music, NO irritating avatars! - No online login required Object: To be the first player to complete all phases/contracts. In case of a tie, the player with the lowest score is the winner. A Joker card '*' may be used to replace a number card and can also be used as any color to complete any phase. Skip cards have only one purpose: to make another player lose their turn. To use it, give the card to the player you want to lose their turn. Runs consist of 3 or more cards in numerical order. The cards do not have to be the same colors. Joker cards can be used to complete runs. Sets consist of two or more cards of the same number. Sets can include numbers from any color. Game Play: Players draw a card from either the deck or the top of the discard pile at the beginning of their turn. At the end of their turn, they must discard a single card. Completing phases: When you are able to fully meet the requirements of the phase, you may complete it. Additionally, you may play extra cards as you play the phase if they fit into the phase. For example, if you completed phase '2 sets of 3' you could play three 4’s and three 6’s. You could play additional fours or sixes as part of your sets, but you could not add a different set. Hitting: After making a phase, players may “hit” onto other phases in play. The cards you add to the completed phases must fit into the phase, and you can only hit after your own phase is in play. Ending the round: Players end the round by playing all of the cards from their hand. The player who goes out first wins the hand and scores zero points. The rest of the players score points (points are bad). Players who completed their phase move on to the next phase. Any players who were unable to complete their phase during the round must attempt to complete it again during the next round.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

PB Softworks

නිකුතු දිනය

2015-12-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

47.89 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

10 Phases වෙබ් අඩවිය
10 Phases සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට