නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

2020: My Country is the follow-up to the smash-hit, city-building strategy game My Country, which has more than 17 million players around the world. In this new game, you build and manage a futuristic metropolis from a chain of island cities in a deeper, more-engrossing sequel that expands on everything that made the original game great! 2020: My Country offers gorgeous graphics with highly detailed animations that make your city, and the hundreds of quests you conquer, come to life. In the sequel, players manage the lives of their happy, productive citizens as they make their way across the city in flying cars. While you can customize each of your buildings with thousands of features, you must also remain vigilant, since a variety of disasters, including earthquakes, floods, and even alien invasions! Download 2020: My Country and enter the future now!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Version 9.00, start your engines! Check out the new Minigame! Swipe Traffic Through the Intersection to Safety! - Complete special traffic missions and earn extra profits at your buildings! - Win bonuses by completing challenges: Gold Coins, Energy & CountryBucks! - Test your skills on bigger highways! - Beat your best score or orchestrate mind-blowing crashes! - Tap on cars to start contracts and collect profits!

විශේෂාංග

  • - Includes Xbox Live. Earn Achievements, share game clips, and challenge your friends online
  • - Spectacular graphics and highly detailed animations
  • - Hundreds of challenging and funny quests
  • - Multiple disaster events, epidemics, alien invasions, and natural disasters
  • - Futuristic vehicles and architecture
  • - More than 100,000 ways to customize each building
  • - This game is free to download, install, and play. Enjoy!
  • - Deep city-building gameplay

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GAME INSIGHT UAB

හිමිකම

Game Insight, 2018

නිකුතු දිනය

2013-12-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

164.69 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Русский (Россия)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Italiano (Italia)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Português (Brasil)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

2020: My Country වෙබ් අඩවිය
2020: My Country සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට