නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

You join the numbers and get to the 2048 tile! Supports tiny (3x3), classic (4x4), big (5x5), bigger (6x6) and huge (8x8) board sizes. Be ready for a new challenge! 2048 Original is the classic 2048 puzzle game. Slide the tiles and merge them to reach 2048 tile. Start with 2 and reach 16, 32, 128, 512, 1024 and finally 2048. HOW TO PLAY: Swipe (Up, Down, Left or Right) to move the tiles. When two tiles with the same number touch, they merge into one. When 2048 tile is created, the player wins! 8 .. 16 .. 128 .. 1024 .. 2048. FEATURES - Classic (4x4), big (5x5), bigger (6x6), huge (8x8) and tiny(3x3) board options! - Super 2048 Plus puzzle game - Keep playing for high score after collected 2048 tile - Game is automatically saved and continue to play later. - One Undo move support - Beautiful, simple and classic design. - High score and leaderboard for different board sizes. - Completely native implementation. - Play on any part of the screen.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Dragon Kings Games Free Inc.

නිකුතු දිනය

2019-05-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.11 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට