නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

This is one of a group of South Asian trick-taking games in which the Jack and the Nine are the highest cards in every suit. It is almost certain that they are descended from the European family of Jass games, which originated in the Netherlands. Probably they were brought to the Indian subcontinent by Dutch traders. 32 cards from a standard 52-card pack are used for play. The cards in every suit rank from high to low: J-9-A-10-K-Q-8-7. The aim of the game is to win tricks containing valuable cards. The values of the cards are: Jacks 3 points each Nines 2 points each Aces 1 point each Tens 1 point each Other cards (K, Q, 8, 7) no points There are some links that can help you to learn the game. http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-eight_%28card_game%29 http://www.pagat.com/jass/29.html

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Knights Cave

නිකුතු දිනය

2015-05-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

70.92 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

29 Card Game සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට