නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Will you win this exciting 4 Color card game? A simple set of 4 Color card game is great for a quick game anytime, anywhere with friends and family. The objective is to match up the numbers and colors in order to get rid of your cards as fast as you can. You’ll also need to keep an eye out for the Wild Card, which will definitely give you a boost. 4 colors card game is a free online card game. It can be played against 2, 3 or 4 opponents. The goal is to win the game, this is achieved by putting all of your cards down first. When it is your turn you can put down a card if its color or number matches the card on the top of the waste pile. In addition to the normal cards there are “action cards”, these have special qualities. Select the number of opponents you want to play against and never forget to let them know when you own only 1 card. Have fun with 4 Color Cards! Test your skills with a simple memory game, or learn the art of magic, no matter what you desire, you will discover a whole new way to enjoy a relaxing day on the back deck, or killing time. Speed and focus are of paramount importance in this fast-paced card game. If you can trick your opponent, you’re in with a good chance of scooping the pool. 4 Color Card game allow you to stretch your brain. They’re fun, creative and intellectually stimulating. This quick game of hand-eye coordination helps boost your child’s ability to recognize patterns. It also causes some serious giggle fits and it’s highly addicting! So what are you waiting for download it for free today and have hours of fun!! ◆◆◆◆ 4 Color Card Features◆◆◆◆ ✔ Create Private Room and Invite Friends and Family ✔ True multiplayer where you can play with real people online in online player mode. ✔ Adaptable intelligence with smart AI when playing against computer ✔ Play with players across the world ✔ 2, 3 or 4 Player Mode ✔ Play with Local Multiplayer Download 4 Color Card game for your phone today and have endless hours of fun. Please don't forget to Rate and Review 4 Color Card game! Your Reviews Matter!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Create Private Room and Invite Friends and Family
  • True multiplayer where you can play with real people online in online player mode.
  • Adaptable intelligence with smart AI when playing against computer
  • Play with players across the world
  • 2, 3 or 4 Player Mode
  • Play with Local Multiplayer

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Silent Monk Games

හිමිකම

Copyright 2019 @ Silentmonk Games. All Rights Reserved

වැඩිදියුණුකරු

Silent Monk Games

නිකුතු දිනය

2019-05-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

61.66 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට