නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

THE #1 HIT WITH OVER 100,000,000 PLAYERS WORLDWIDE! Find out why everyone loves this game and JOIN THE FUN NOW! If you like brain games, you will love Pics Words Trivia - it's a fun word game in which your goal is to find words that fit to the shown picture. ★THE MOST ADDICTIVE BRAINTEASER IN THE WORLD!★ Pics Words Trivia is a very addictive brain game that will catch you for hours! Every picture has words associated to it. You get all letters of a word in random order and have to rearrange them to the correct solution. 100+ levels and more are coming! Can you solve them all? ★ENDLESS FUN WITH NEW PUZZLES!★ Can you guess the words and unlock the levels? Countless puzzles from easy to tricky are waiting for you! New puzzles are added continuously for endless word fun ! ★PURE, INSTANT FUN★ No registration, no complicated rules. Just start playing and have fun! ★SIMPLE AND HIGHLY ADDICTIVE GAMEPLAY★ Which word are we looking for? Look at the four pictures; find out what they have in common. Win! It’s a cool word guessing game! Read the 1 pics to guess the words! Keep concentration, and train your mind. Enjoy it , Train your mind! Help you to train your mind, and enjoy the joyful of game! If you're a fan of PixWords , 4 Pics 1 Word , PicWords , Word Snack , Word Cross , 1 word 4 pics or Logo Quiz and Word with Friends , this game will be familiar to you. Brain competition, Puzzle game The game is from easy to hard, let’s enjoy the invented words game. Pics Words Trivia is an interesting game of words. With the use of this creative 1 word 1 pic - words game, you and your family especially your kids can play & learn new words in fun way. You just have a look at the image and try to guess correct word to solve the puzzle. Have an endless fun with words. It's a beginner word game, in this we are not putting that much hard words so you and your child can start learning & playing with simple words. It's simplicity is a best part of this game. Which is not board you & your kids to start playing with this kind of word puzzle games at first look. It's create more interest towards this kind of words puzzle games. Enjoy unique gameplay with words like famous scrabble games! Family time, enjoy it ! Great fit for all fans of trivia games or word games and words with friends games! Enjoy Pics Words Trivia Crack and it’s the best game for you to play with your family and with friends

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

FiveStar King Games Studio

නිකුතු දිනය

2019-05-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

27.3 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට