නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

What 4x4 Off-Road Rally 2 offers you is a challenge for your imagination: Imagine your car is a lean, mean, all-terrain machine, your opponents are ruthless speed-freaks, and the landscape is diverse, rugged and awe-inspiring. Imagine the buzz from your speaker is actually your monstrous engine roaring... If you're able to manage this, 4x4 is really a pretty nice game.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Oval games

වැඩිදියුණුකරු

Oval games

නිකුතු දිනය

2015-01-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

67.92 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

4x4 Off-Road Rally 2 සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට