නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Welcome to the 8 Ball Pool Billards the most realistic billiards game! Challenge your friends to matches or play against the AI players in the best pool game. Real 8 Ball Pool Games 3D is one of the most realistic and enjoyable pool games available on windows store. The best 3D pool game is here! The ultimate addictive fun pool game. Have you ever thought about playing billiards on a real table, Real 8 Ball Pool Billiards is the perfect way to try a variety of games. Real life graphics and angles to help improve your skills. So whether you want a simple and fun snooker game or a complete simulation game, this game is for you. Want to play a game in the most realistic pool games for Windows? Just come to me to play 8 Ball Pool: Billiards Pool. The best game in Windows for 8 pool ball. Cool pool games, in this free games billar pool gratis, you can experience both 9 ball and 8 ball pool game. Play home with friends or trick and cheat pool billiards pro around the world! 8 Ball Pool Billards is a CLASSIC 8 ball pool game for you to spend leisure times, Wanna become a pool master ? Come and play POOL MASTER now! It’s a paradise for pool lovers Enjoy the best 8 Ball Pool Billards billard experience on your Windows device! How fast can you pot the 8 ball? Love playing pool tables? How fast can you pot the 8 ball? Pocket the set of assigned balls in less than 5 minutes and become a pool champion! This classic game with 8 Ball Pool rules will keep you playing for hours! Features: - Realistic physics - stunning pool simulation - Beautifully rendered graphics - Accurate and easy to use controls - Time Attack Mode - Nice background music - Intuitive aiming and shooting system - Fun, pool-like atmosphere - Tutorial to learn play 8 Ball Pool Objective of 8 Ball Live game is to pocket your set of balls, and then the cue ball to win the game. It is also known as 8-ball or eight ball, and sometimes called solids and stripes, spots and stripes.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Play Fun Games Free

නිකුතු දිනය

2019-05-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

20.64 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට