නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

The World's #1 Pool game - Relaxed Game of 8 Ball Billiards 3D 🎱 8 Ball Billiards 3D is the most popular 8 ball billiards game. 🎱 Sidespin, masse, jump ball, clearance with one break! Tap and slide to aim. Drag and loose to strike. Ball potted! Enjoy the billiard ball collision. You will be the next master of billiards! Billiards City is a modern arcade style pool game with single player, If you love a relaxed game of 8 ball, this is the game for you! This is authentic 3D pool experience like you’ve never seen on mobile. Unlike other pool games, 3D Pool Ball offers playing pool (a.k.a pocket billiards) in HD view as it should be played in real world. With Billiards City, gameplay is king! 8 Ball Billiards 3D uses the latest technology to create the most exciting and realistic billiards simulator. Experience pool like never before, thanks to the stunning HD graphics, fantastic playability and ultra realistic ball physics. Challenge a variety of stylish new level of different ability from beginner right up to pro level. Hone your skills, improve your game and defeat the opposition to gain access to new city bars, win trophies and become the acclaimed Billiards City Champion! Play BILLIARDS CITY and become mesmerised by our balls and decals, so join us please, and just have fun playing pool!! Key Features 🎱 Amazing Single Player Mode 🎱 Powerful simulation with accurate ball physics 🎱 Realistic 3D ball animation 🎱 Touch control for moving the stick 🎱 Super smooth controls Pool Master is the BEST & STUNNING 8 ball challenge billiard game with Arcade Mode. Every level is a preset surprising challenge, players will get to win each challenge after pocketing all the solid-colored balls within limited time or cues. Also, you definitely have a completely different gaming experience than any other kind of classic pool games. Best 8 Ball Pool Challenge 8 Ball is a popular pool game across the world, pocket all your solids and the black ball to win the game! Follows the basic rules of 8 Ball pool game, Pool Master is easy to learn together and it needs your challenging skills to conquer all the stages! Grab a cue and play now!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Dragon Legends Inc.

නිකුතු දිනය

2019-04-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

24.87 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ක්‍රීඩා

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට