නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Get your chalk out, grab a pool cue and get ready to play a game of 8 Ball Pool! Pot balls of your color-group in any order and in any pocket and pot the black ball last, in this classic 8 ball pool game. Experience the fun to be a Master in Pool! Best of all, it’s totally FREE! Game features: - Realistic physics (as right billiard) - Unique sounds and effects - Stunning HD graphics and animations - Challenge mode, try to get more score in limited time - Easy to play, suitable for any age - Very Realistic Pool, Billiard and Snooker Physics - 9 ball (billiard mode) - Hours of fun - Fully featured ball control system allowing back spin, top spin, left spin, right spin and swerve shots. - FREE to play! NOTE: The app does not function with Touch input. Have fun and good luck with playing Pool Billiards Tour!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Blast Crush Games Scapes Mania

නිකුතු දිනය

2019-05-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.41 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට