මුල් මිල USD$85.99 විය, වර්තමාන මිල නිදහස්
100% වට්ටම් • 4 දවස් වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Achievement Machine is a colorful clicker game for those who wants not only to get tons of achievements in no time, but also to enjoy real gameplay and various gamemodes! We don't like boring spamming games, but knowing your true love of achievements and interesting gameplay we've taken the liberty to make both colorful and enjoyable clicker game with lots and lots of achievements. Rules: Click the icons to clear the game field. Every new click can bring you another achievement. There are some special icons hidden among the regular ones: - Explosive icons — explode the icons placed around them; - Armed icons — extra strong; - Energy icons – let you clear the whole row of icons. Sometimes you can unlock one of the secret icons, that activate an additional game mode. Try to find them all! A UNIQUE CLICKER Achievement Machine combines both achievement farming and fun gameplay with several modes - find a special icon on the field to start them. 5000 ACHIEVEMENTS A simple and fun way to expand your collection with tons of new achievements. Decorate your profile with amazing well-drawn icons! A SECRET ACHIEVEMENT #5001 Did you think that it would be that simple? To get a secret achievement you'll neeed to give it your best shot. Let's see if you're lucky enough to unlock it!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Strategy Empire LLC

නිකුතු දිනය

2020-01-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

262.73 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

බහු-ක්‍රීඩක මාර්ගගත සටන් භූමිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට