නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Adam and Eve adventure! The length a guy will go to for true love, a bubble bath and a good night’s sleep. Adam is again on a journey to find his Eve love! And on the sixth day, God created Adam and sent him to search for Paradise – and for Eve – carrying a beautiful red flower and setting… hmmm... an interesting new hairstyle trend. Help Adam find his way through the forest by unlocking secret paths, turning a mushroom into a boat and fixing a broken bridge. Help him overcome skeletons, burning flames and primordial wildlife – and save him from being eaten alive by another human being! Will he be let into Paradise? Will he find eve? Help Adam get into Paradise and find Eve. Point, click and cause a chain of adventures. Adam and Eve 1 is for all gamers awesome logic game as fireboy and watergirl , redboy and bluegirl , robbery bob , king of thieves , cats crash arena turbo stars , where is my water and also famous game cut the rope - Adam and Eve is ward winning game! Following the success of the first Adam and Eve game, award winning game brings you another funny point and click adventure game. This time, Adam escapes captivity and wanders the forest so he can be reunited with Eve. Help him: - Feed a dinosaur - Give a crocodile a shower - Unlock doors - Find his way through underground passageways - Use the stars’ light to set fire - Escape from prehistoric wildlife and humans - Find true love!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Royale Action Games

නිකුතු දිනය

2019-04-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

27.52 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට