නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

AdBlocker Ultimate is designed with a single purpose in mind to remove all ads and focus your attention on the content you want. Features - Remove all ads - Block malware and tracking - Improve browser performance - No "acceptable" ads or whitelisted websites/ad networks AdBlocker Ultimate is a free extension that blocks ads and malicious domains known to spread malware, disables tracking. We have included a few extensive filters that offer decent protection against annoying, flashy ads, YouTube commercials, and more. Unlike other adblockers we do not have a whitelist for websites, advertisers or ad networks to show you unwanted ads. Blocking ads will speed up your website load speed, decrease CPU and memory usage. Our extension allows you to switch back on ads for your favorite websites in case you know there are no intrusive and/or misleading advertising there. *** Types of ads we block *** - Text ads - Banner ads - Pop-up ads - Pop-under ads - Overlay ads - Interstitial page ads - Video ads - Webmail ads - Facebook ads *** Benefits of ad blocking *** - Improve browser speed - Improve page load speed - Decrease memory usage of pages you visit - Decrease bandwidth *** Open Source *** AdBlocker Ultimate is an open source project: https://github.com/adblockultimate/ *** Found a bug? *** Use the Report a Problem form: https://adblockultimate.net/report.html

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Secure Download Ltd

වැඩිදියුණුකරු

AdBlocker Ultimate

නිකුතු දිනය

2017-11-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

13.48 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Български (България)
Català (Català)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
한국어(대한민국)
മലയാളം (ഇന്ത്യ)
Bahasa Melayu (Brunei)
Bahasa Melayu (Malaysia)
Nederlands (Nederland)
Nederlands (België)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Română (România)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
Tiếng Việt (Việt Nam)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට