මුල් මිල USD$59.99 විය, වර්තමාන මිල USD$53.99
10% වට්ටම් • 9 දවස් වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

අන්තර්ගතයි

විස්තරය

One of the most beloved real-time strategy games returns to glory with Age of Empires IV, putting you at the center of epic historical battles that shaped the world. Featuring both familiar and innovative new ways to expand your empire in vast landscapes with stunning 4K visual fidelity, Age of Empires IV brings an evolved real-time strategy game to a new generation. Return to History – The past is prologue as you are immersed in a rich historical setting of 8 diverse civilizations across the world from the English to the Chinese to the Delhi Sultanate in your quest for victory. Build cities, manage resources, and lead your troops to battle on land and at sea in 4 distinct campaigns with 35 missions that span across 500 years of history from the Dark Ages up to the Renaissance. Choose Your Path to Greatness with Historical Figures - Live the adventures of Joan of Arc in her quest to defeat the English, or command mighty Mongol troops as Genghis Khan in his conquest across Asia. The choice is yours – and every decision you make will determine the outcome of history. Customize Your Game with Mods – Available in Early 2022, play how you want with user generated content tools for custom games. Challenge the World- Jump online to compete, cooperate or spectate with up to 7 of your friends in PVP and PVE multiplayer modes. An Age for All Players – Age of Empires IV is an inviting experience for new players with a tutorial system that teaches the essence of real-time strategy and a Campaign Story Mode designed for first time players to help achieve easy setup and success, yet is challenging enough for veteran players with new game mechanics, evolved strategies, and combat techniques.

තිරදසුන්

මෙම ක්‍රීඩාව සඳහා ඇඩෝන

විශේෂාංග

  • Choose from 8 diverse civilizations with unique playstyles and abilities
  • Return to history in 4 distinct campaigns with 35 missions that span 500 years of history
  • Play how you want with user generated content tools and mods for custom games, available in Early 2022
  • Cooperate or spectate with up to 7 of your friends in PVP and PVE multiplayer modes
  • Featuring a tutorial system that teaches the essence of real-time strategy and a story mode for beginners to play campaigns with relative ease
  • A Campaign Story Mode, which immerses players of all RTS skill sets in the rich history and unique content with a mode that is both fun and accessible.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

හිමිකම

Copyright 2021 Microsoft Studios. All Rights Reserved. Age of Empires IV is a registered trademark of the Microsoft group of companies.

වැඩිදියුණුකරු

Relic Entertainment, World's Edge

නිකුතු දිනය

2021-10-28

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

නිදහස්

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Bahasa Melayu (Malaysia)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)
中文(台灣)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Age of Empires IV වෙබ් අඩවිය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට