නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Have you always dreamed of joining Alice as she journeys through Wonderland? In this new Hidden Objects game, your dream comes true! Help the heroine solve puzzles and find cleverly disguised clues so she can advance through this wondrous land! This game is based on a novel 'Alice's Adventures in Wonderland' by Lewis Carroll. An exciting adventure is waiting for you! Colorful 360 degree scenery, animation, and 3D visual effects will make your adventure vivid and fun. Those with a competitive streak can collect bonuses for speed and repeat the quest with new puzzles. The hidden objects game is TRULY FREE, the whole adventure is open to you without any additional purchases - it's entirely up to you to buy optional tools. Both children and adults will enjoy walking through the Wonderland with Alice. Each hidden object you’ll find could be a hint. Dive into the world of fantasy! Another nice bonus: you will probably reach for Lewis Carroll's classic once again, and if your child has not read the book " Alice in Wonderland " yet, playing the game together will be a sure way to spark interest! We'll be happy to stay in touch with you at www.facebook.com/CrispApp - make comments, ask questions, get news about coming games!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- 3 new levels - some levels have been improved

විශේෂාංග

  • Colorful 360 degree scenery
  • Animation and 3D visual effects
  • The game is TRULY FREE, the whole adventure is open to you without any additional purchases

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

CrispApp

හිමිකම

2018 CrispApp Studio

වැඩිදියුණුකරු

CrispApp Studio

නිකුතු දිනය

2018-02-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

259.43 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට