නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Alien Shooter CS Strike is 3D first-person shooter with aliens! You were on mission to Mars as an expert astronaut on a assigned mission in the galactic caves... your transportation was destroyed due to Mars storms. In the result big Alien Insects pops out from the surface. These Alien insects are approaching you with a blitz, stay away from them as they are trying to ambush you from all around. Your armor is safe and you have enough ammo to counter attack them that is an added advantage to you. So come up with a plan and finish their onslaught, and bring back home some remnant from this ancient planet for our research labs just like an expert astronaut, which would help the humanity in general, and that was your original assigned project. The game is you must destroy the enemies and complete the tasks. The whole nation is waiting for you to bring home the remnant from Mars, and give advantage to your researchers with this feature. re speed is fast charging on you, you are alone have to survive with a machine gun, an armor and a digital radar to locate & destroy enemy aliens insects; defend yourself and stay alive as long as possible. Stay Away from their ambush in a clever manner. You were on mission to Mars in the galactic caves... your transportation was destroyed due to Mars storms. In the result big Alien Insects pops out from the surface. These Alien insects are popping up fast and started to invades at you coming from every way; there speed is fast charging on you, you are alone have to survive with a machine gun, an armor and a digital radar to locate & destroy enemy aliens insects; defend your self and stay alive as long as possible. How to Play: 1. Rotate your screen complete 360 degree 2. Detect insects using Radar 3. Tap on screen at left to fire 4. Tap on screen at right to rotate the guns left or right Game Features: - FPS (First Person Shooter) - Excellent 3D Environment - Good quality sound effects - User friendly GUI and controls - Efficient weapon controls & movement - Enemy AI How to Play: 1. Rotate your screen complete 360 degree, while they are busy in their ambush. 2. Detect insects blitz using Radar 3. Tap on screen at left to fire 4. Tap on screen at right to rotate the guns left or right You’ve spent years working your behind off as part of the Doom Force, the secret military elite squad that got stuck dealing with every apocalyptic threat. Yeah, it was a thankless job, but you don’t care. You’ve finally retired to your own private tropical island. Population One. Just you and the rum. Life couldn’t be more perfect… Unfortunately, no matter how far you try and distance yourself from disaster, it always seems to find you. When a ship sinks off shore, you discover that not only has a predatory insect race from a parallel dimension invaded your island paradise, but that the entire earth is under threat. Only you have the skills needed to make these critters bug off. It’s swattin’ time...

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Entertainment Games Studio: FPS, RPG

නිකුතු දිනය

2019-07-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

55.65 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට