නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Join Alto and his friends as they embark on an endless snowboarding odyssey. Journey across the beautiful alpine hills of their native wilderness, through neighbouring villages, ancient woodlands, and long-abandoned ruins. Along the way you'll rescue runaway llamas, grind rooftops, leap over terrifying chasms and outwit the mountain elders – all while braving the ever changing elements and passage of time upon the mountain. The OFFICIAL Windows 10 version of Alto's Adventure by Built By Snowman! Enjoy the multi-award winning game on your Windows device! Reviews: "A piece of interactive art" – WIRED "One of the best mobile games" – The Verge "Alto's Adventure demands your attention" – IGN "Best Looking Video Games of 2015" – TIME

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Adjusted sensitivity on wingsuit button when using touch. Fixed an issue that meant some users would always play their first run as alto when a different character should be selected. Fixed an issue that would cause some users to get stuck when signing in to xbox live. Previous: Fixed issue that caused some users to lose progress. Fixed a crash on the main menu. Some stats weren't being reported - now they are. Fixed an issue that could stop game progress being reported correctly on Xbox Live. Fixed goal progress for the 3 sub goals not persisting between sessions Fixed ability to click through video ads to will address situations where the player has not appeared to be revived. Fixed audio playing behind Videoads Icon change for the wingsuit so it shows right click and enter keys Wingsuit icon now appears in game when the wingsuit is charged. Code changes to reflect the 5 year gametime achievement. 2 potential fixes for the save issue where players are losing progress. Fixed an issue that prevented the llama and distance achievements being awarded. If you have already collected the necessary number of llamas or travelled the required distance for either of these achievements just play the game and they will be awarded at the end of your next run.

විශේෂාංග

 • Includes Xbox Live. Earn Achievements, share game clips, and challenge your friends online.
 • Fluid, graceful and exhilarating physics-based gameplay
 • Procedurally generated terrain based on real-world snowboarding
 • Fully dynamic lighting and weather effects, including thunderstorms, blizzards, fog, rainbows, shooting stars, and more
 • Easy to learn, difficult to master one button trick system
 • Chain together combos to maximize points and speed
 • Test your skills with 180 handcrafted goals
 • Discover six unique snowboarders, each with their own special attributes and abilities
 • Challenge your friends. Compete for best high score, best distance, and best trick combo!
 • Acquire the wingsuit from Izel’s workshop for an entirely new gameplay dynamic
 • Beautifully minimalist and evocative visual design

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Built by Snowman Inc

හිමිකම

Copyright Built By Snowman, Published by Looks Like Lemonade

වැඩිදියුණුකරු

Built by Snowman Inc

නිකුතු දිනය

2016-05-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

130.73 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Alto's Adventure වෙබ් අඩවිය
Alto's Adventure සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට