නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

See how your Angry Birds skills stack up against your friends and the world in 3 new tournaments every week! Come out on top to climb the leaderboards and earn awesome rewards.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Star Cup is here! – Challenge another Angry Bird Friends player one-on-one. – Free power up, special slingshot, and level effect on each level. – Level up your birds! Collect feathers to level up your birds for more scoring power. – Win streaks! Win more matches in a row to increase your rewards.

විශේෂාංග

  • A new competitive tournament starting every Monday, Wednesday, and Saturday!
  • Play 12 NEW levels every week!
  • Defeat your opponents and advance to higher leagues.
  • See where you place in a leaderboard with all of your friends.
  • Special themed tournaments every 2 weeks!
  • Earn awesome rewards!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Rovio Entertainment Ltd

හිමිකම

©2009 - 2019 Rovio Entertainment Corporation, Angry Birds, Bad Piggies and all related properties, titles, logos and characters are trademarks of Rovio Entertainment Corporation. All rights Reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Rovio Entertainment Corporation

නිකුතු දිනය

2019-07-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

473.34 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට