නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Teach your child about object recognition and sorting with this fun sorting game. With nine levels including: farm animals, cats, dogs, woodland animals, dinosaurs, bugs, underwater world, jungle animals. Your child wins a badge at the end of each level, which can be saved as a photo or printed directly from the app. This game helps develop conceptualisation, visual perception and fine motor skills. All objects have an English speaking voice naming them and real sound effects demonstrating their sounds. The app is primarily aimed at 2-4 year olds but is fun to play for all young people and the young at heart! HOW TO PLAY: Sort the items by dragging each object into it's shadow. The match is configured to only work when the dragged object is very close, to encourage accuracy and fine motor skills. Once a level is complete, a badge is unlocked. Objects include: cat, dog, pig, cow, sheep, chicken, cow, rabbit, goat, horse, elephant, snake, tiger, lion, gorilla, zebra, koala, panda, crocodile, hippo, monkey, rhino, giraffe, t-rex, stegosaurus, whale, shark, fish, clown fish, turtle, seal, sea snail, starfish, seaweed, coral, grasshopper, bee, ladybird, dragonfly, butterfly, spider, caterpillar, wasp, beetle, snail, ant, worm, deer, bear, wolf, hedgehog, squirrel, moose, skunk, fox, birds, owl, toadstool, crab, lobster, octopus, jellyfish, stingray, dolphin, lantern fish. Suitable for UK reception, Key Stage 1, Pre-Kindergarten and Kindergarten. Free lifetime updates. CONTACT US Let us know what you think! Questions? Suggestions? Technical Support? Contact us 24/7 at: brightware@outlook.com Thank you for your business, we appreciate it!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

First release

විශේෂාංග

  • Free to play
  • Win a badge on every level
  • Child friendly, fun for everyone
  • Easy enough for toddlers, tricky enough for big people
  • A prize every time
  • Nine different scenes
  • Real animal sounds

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

BrightWare

හිමිකම

BrightWare Ltd

වැඩිදියුණුකරු

BrightWare

නිකුතු දිනය

2017-06-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

37.25 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Animal Sorting වෙබ් අඩවිය
Animal Sorting සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට