නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Animated Puzzles Star is a Jigsaw -style puzzle game with a fun and fascinating twist, animated pictures.       A wonderful pastime, in which beautiful photos are combined with natural motions and effects, giving you a puzzle experience above the ordinary. The soft animations keep you relaxed, at the same time as it adds a fun and challenging twist to the gameplay. A unique and joyful game that suits almost any age, from young to old. A perfect way to unwind and have fun!   Features:  • Daily challenges - 2 challenges each day, based on different game modes and goals.   • Multiplayer - Challenge friends in a fun and turned based puzzle battle..   • Progress alternatives - Play the puzzles in order, or unlock all puzzles at once.   • Levels of difficulty - Each Puzzle has three levels of difficulty. The difficulties will slightly increase as you unlock new tiers.   • Shapes of Puzzle pieces - Several shapes of puzzle pieces to choose from.   • Xbox Live - Leaderboards & Achievements   For those who can't get enough, there´s also themed puzzle packs to download. Each puzzle pack includes six new puzzles and will remove the ads at the same time.     Enjoy! * Includes Xbox Live. Earn Achievements, share game clips, and challenge your friends online.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

 • Daily challenges
 • Online Multiplayer - Battle mode
 • Levels of difficulty
 • Multiple shapes of Puzzle pieces
 • Leaderboards
 • Achievements
 • Both landscape and portrait
 • Zoom in and out
 • Adjustable puzzle piece holder
 • Live Tiles
 • Animated Pictures

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Mexond

හිමිකම

© 2016 Mexond

වැඩිදියුණුකරු

Mexond Games

නිකුතු දිනය

2016-12-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

116.06 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Norsk Bokmål (Norge)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට