නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Archery Bowmasters 3D is an archery shooting game! Become a best archery king and bowmaster ! Archery King Master is the hottest and most realistic archery simulation game for you. Be like sniper with bow as archery master! Improve your archery skill in this epic archery simulator! New elements are added to the game! Shoot different targets like Balloons, gift boxes and bottles to collect bonus! We have also improved the 3D graphics, effects and user experiences, with the high resolution graphics of your gear and great views of the range, you will enjoy this game even more! Keep your nerve and aim your target. Let’s begin the fantastic shooting. Archery Bowmasters 3D can bring you to the world of this amazing modern sport Archery Bow Master delivers ultra realistic archery experience that features stunning 3D graphics, amazing animations and simple intuitive controls. Shoot arrows at targets generally set at various distance to earn coins for new bows, arrows and upgrades. Get ready for the intense challenges from Olympic Archery champions. Take a breath, aim the target, shoot the arrow and hit the bull's eye now! Will you be the best archer or bowman? ARCHERY BOW FEATURES: - Beautiful views of exotic landscapes - Moving Target in different Challenges - Upgrade personal equipment. - Many mission levels - Authentic 3D graphic and smooth shooting experience. - Start playing interesting archery games today and become a bowmaster! - Play for FREE - Amazing Sounds, - Realistic Game Play - Robin Hood style graphics - Targets at various distance The bow reloads arrows automatically, so you can focus on aiming the targets. Try to unlock and win the challenges! If you like enjoy world cup sports games, sniper fury or hitman, enjoy outdoor exercise such as golf, shooting, or dream to be a sniper, you shouldn’t miss this archery game. The physics animation used in Archery King 3D game is very detailed and accurate. Download and play Archery King Bowmasters 3D game, you will enjoy it very much!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Kingdom Epic Games

නිකුතු දිනය

2019-04-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

26.36 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට