නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Arietta of Spirits is a charming adventure game with emotion-filled narrative, no-filler gameplay, and fast paced combat. The game tells the story of Arietta and her family, visiting their Grandmother's cabin for the first time after her passing away a year prior. However, the family trip takes an unexpected turn when Arietta meets a mysterious new friend and gains the ability to see strange spirits that inhabit the island. - Explore a mysterious island with lush forests, murky caverns and dark secrets - Beautiful retro-styled pixel graphics and inspiring original soundtrack - Meet fascinating characters and discover the deep lore - Fight a wide range of enemies in reaction based combat - Easy to approach game mechanics, suitable for everyone

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

RED ART GAMES

හිමිකම

© RED ART GAMES © Third Spirit Games

වැඩිදියුණුකරු

Third Spirit Games

නිකුතු දිනය

2021-06-13

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලයේ මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න.මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට