නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Take on the world’s most fearless drivers and become the next Asphalt Legend – from the creators of Asphalt 8: Airborne. Asphalt 9: Legends features an extensive roster of real hypercars from renowned manufacturers such as Ferrari, Porsche, Lamborghini and W Motors. Pick your dream ride and race across spectacular locations around the world. Leave your limits in the dust and become a Legend of the Track! THE NEXT REVOLUTION IN ARCADE RACING Immerse yourself in this hyper-realistic arcade racing game, with meticulously detailed real cars, HDR techniques and stunning visual and particle effects that turn every race into a real blockbuster movie. THE MOST PRESTIGIOUS CARS Collect the world’s most amazing speed machines. Each vehicle has been carefully selected based on its aesthetics and high performance to create the most desirable line-up of any Asphalt game to date. CUSTOMIZATION AT YOUR FINGERTIPS Use the new car editor to define the exact color and materials for your car. You can also pick the color of the Rims and Brake Calipers and add carbon parts to fully customize your rides. BREATHTAKING LOCATIONS Feel the thrill of gravity-defying races across 70 tracks in the most amazing real-world locations. Race around giant tornados in the American wilderness, avoid landslides in the Himalayas and hit the ramps to perform awesome stunts. A BLAST OF ARCADE FUN Charge your nitro to unleash the ultimate Nitro Pulse and break the sound barrier. Double-tap on the brake to do a 360° at any time and take down your opponents in style. BECOME A LEGEND Start your journey in Career mode by completing over 60 seasons and 800 races. Become a real Asphalt legend by racing against up to 7 players in real time through the different leagues of the World Series Multiplayer mode. ULTIMATE RACING CONTROL Master the innovative TouchDrive, a new control scheme that streamlines steering to let players focus on the fun of racing. You can also switch to manual controls (tilt or tap to steer) and learn how to drive like a pro Asphalt racer. STRENGTH IN NUMBERS For the first time in the Asphalt series, you can create your own community of like-minded racers with the Club feature. Collaborate with your Club members to unlock Milestone rewards and rise up the ranks of the Club leaderboard. _____________________________________________ Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Don't forget to follow us on social media: Facebook: http://gmlft.co/A9_Facebook Twitter: http://gmlft.co/A9_Twitter Instagram: http://gmlft.co/A9_Instagram YouTube: http://gmlft.co/A9_Youtube Forum : http://gmlft.co/A9_Forums This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site. Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Make your Caribbean dreams a reality in the latest update to Asphalt 9: Legends! Warm the engines of two new convertibles and let the wind blow through your hair in this ultimate high-speed getaway. **WHAT’S NEW** CARIBBEAN ESCAPE Our first new racing location is an island paradise, covered in mountains, beaches, rainforests and more! Scorch the streets of ten new tropical tracks and burn through the competition in 3 new Career Seasons! 2 NEW CONVERTIBLE CARS Get away from it all in the luxurious new Lamborghini Aventador J and Mercedes-Benz SLR McLaren. MULTIPLAYER 2.0 Discover new ways to compete against real opponents! Race your way to victory in several multiplayer series at the same time, each with its own unique rules and rewards. THE FUTURE OF SPORTS CARS IS COMING! The Lamborghini Season is coming to an end with an ultimate event for Lamborghini’s most visionary concept car, the Terzo Millennio. Be one of the first to feel its power! Top players in the Ranked Event will earn an exclusive decal for their entire Club! ATTENTION CLUB MANAGERS! Stay active and lead your Club each season, or ownership will go to a more engaged member. CAREER UPDATE We’ve simplified several Career events so it’s easier for players to complete them using TouchDrive.

විශේෂාංග

  • Get blown away by the first arcade racing game to feature HDR graphics & physics-based rendering.
  • Collect the world’s most prestigious cars, including the Ferrari FXX K and many others.
  • Enjoy the new and intuitive TouchDrive controls and focus on your racing strategy.
  • Experience the thrill of arcade racing with nitro boosts, amazing stunts and real car collisions.
  • Complete over 800 events in Career mode and race against up to 7 opponents in multiplayer.
  • Build your own community of racers in a Club and compete against other Clubs on the Leaderboards.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Gameloft.

හිමිකම

© 2018 Gameloft. All cars and brands are properties of their respective owners.

නිකුතු දිනය

2018-07-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

2.02 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (Latinoamérica)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට