නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

With Audio Trimmer & Joiner Cut mp3, ringtone application help you cut a favorite part of a audio song, a music file. You can use the cut result as ringtone, alarm, notification tone or a music song. You can manage cut results easily and you can share them with your friends. This app is a best choice to make your own ringtones (support WAV, FLAC,MP3,WAV,ALAC,M4A,ACC formats) Convert from one format to another - MP3, AAC, WAV etc Merge two or more Audio Clips. You can merge any number of Audio clips and make a unique tone with ringtone cutter. ➜ Super Fast processing & rendering! ➜ Intuitive & Modern UI Create best song tracks, ringtone cutter, remixes, shorten music, mashups, tag editor and much more with this tool!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Fruit Candy

හිමිකම

Fruit Candy 2019. All Rights Reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Fruit Candy

නිකුතු දිනය

2018-10-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

18.87 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ සංගීත පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
බාහිර ගබඩා ඉඩ උපාංගයක් මත ගබඩා කළ දත්ත භාවිත කරන්න
ඔබගේ වීඩියෝ පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Audio Trimmer & Joiner සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට