නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Backgammon is one of the oldest board games. It is a game of skill and strategy where pieces are moved according to the roll of the dice. To win at backgammon, you have to move all of your checkers into your own home board and then bear them off. 🎲 FEATURES 🎲 💕 Strong AI and 5 difficulty levels 💕 Play more rounds while using a doubling cube and the Crawford rule 💕 Advanced colorful hints 💕 Unlimited Undo 💕 Very appealing interface and smooth colorful graphics 💕 3 beautiful board designs 💕 Refreshing background music 💕 Designed for both Tablets and Phones 💕 Saves the game automatically! You do not have to worry that you will lose your progress. You can continue from where you left off. 💕 Abundant statistics to help you track your performance round to round and over time 💕 Support and Feedback If you have any technical problems, please email us at support@gsoftteam.com. Please, don’t leave support problems in our comments. We don’t check those regularly and it will take longer to fix any issues that you might encounter. Thank you! Like us on Facebook or follow us on Twitter for the latest news: https://www.facebook.com/gsoftteam https://twitter.com/gsoftteam

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

G Soft Team

හිමිකම

© 2017-2018 G Soft Team. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

© 2017-2018 G Soft Team. All rights reserved.

නිකුතු දිනය

2017-10-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

53.77 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට