නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Backgammon.free is a Windows Store and a Windows Phone game where you play the famous game Backgammon. Backgammon is one of the oldest board games known. It is a two player game where playing pieces are moved according to the roll of dice, and a player wins by removing all of their pieces from the board before their opponent. Backgammon is a member of the tables family, one of the oldest classes of board games in the world. Backgammon involves a combination of strategy and luck (from rolling dice). While the dice may determine the outcome of a single game, the better player will accumulate the better record over series of many games, somewhat like poker. With each roll of the dice, players must choose from numerous options for moving their checkers and anticipate possible counter-moves by the opponent. The optional use of a doubling cube allows players to raise the stakes during the game. You could play against the very intelligent computer or against other players. Keep playing

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Increasing difficulty
  • Play against intelligent AI
  • Play against other players
  • Music
  • Score

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

SkyLine Gamez

නිකුතු දිනය

2017-07-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

22.59 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Backgammon.free වෙබ් අඩවිය
Backgammon.free සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට