නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Ready to start matching and popping some balloons? Balloon Paradise is a colorful and exciting match 3 puzzle game that takes place in a world high above the clouds! Swap and match shiny balloons and unleash fantabulous power-ups as you work to save the sky city of Floatopia! Belle's amazing adventure has taken her to a world she never knew existed. Far above the land, hidden by the clouds, is a city made entirely out of balloons. A great gust of wind has stirred up trouble in this beautiful world, mixing up all of the colors and causing parts of the city to disappear! Only Belle can put things in order, and she's got just the match 3 skills to do it! Travel to amazing new worlds as you help Belle by matching balloons one group at a time. Solve puzzles to get special power-ups that can pop tons of balloons at once, sending them back to Floatopia in a great flash of fun! Features: * Restore a magical city floating high in the sky. * Match and pop colorful balloons in tons of different patterns. * Over 2775 levels of exciting, fast-paced matching. * Create amazing power-ups and use them to clear the screen! Get ready to explore a fantastic new world of adventure, excitement, and amazing balloon popping fun! Work fast and make smart matches, your Balloon Paradise friends are counting on you!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Balloon Paradise is ready for the creepiest of holidays! The latest update introduces a brand new Halloween theme, complete with scary pumpkins and spooky new balloons to match! We’ve also added 150 new levels along with brand new Halloween levels, so if you want to beat the game before the holiday, you’d better get started! 🎃 New episode with a fun Halloween theme 👻 2775 levels in all! 🎈 New balloons just for Halloween! 🕯️ Special sale and rewards

විශේෂාංග

  • * Restore a magical city floating high in the sky.
  • * Match and pop colorful balloons in tons of different patterns.
  • * Over 2775 levels of exciting, fast-paced matching.
  • * Create amazing power-ups and use them to clear the screen!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

RV AppStudios

හිමිකම

© 2019 RV AppStudios

වැඩිදියුණුකරු

RV AppStudios

නිකුතු දිනය

2016-02-11

ආසන්න වශයෙන් තරම

310.2 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Dansk (Danmark)
Nederlands (Nederland)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Bahasa Melayu (Malaysia)
Norsk Bokmål (Norge)
Polski (Polska)
Português (Portugal)
Română (România)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)
中文(台灣)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට