නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Relax your brain with the champion of time killer! Swipe your finger to throw the balls and break the bricks. Try to break as many bricks as possible before they move down to the bottom. Collect all the items to get additional balls and make an endless ball chain! The level of bricks will be increased after each round you throw the balls. Very easy to play but very hard to reach high scores. Don't forget the angle is the key point! Game Features: ◉ Free to play ◉ Endless gameplay ◉ Simple ball control

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

The version 1.2.1.0 updates: ◉ Improve pointer moving ◉ Improve performance ◉ Fix minor bugs The version 1.2.0.0 updates: ◉ Improve performance The version 1.1.0.6 updates: ◉ Fix minor bugs ◉ Improve performance Version 1.1.0.5: ◉ Fix bugs: disable ball after click More Chance button ◉ Add Fast Respond Button ◉ Improve performance Version 1.1.0.4: ◉ Fix minor bugs ◉ Improve performance First Release: ◉ Free to play ◉ Endless gameplay ◉ Simple ball control ◉ 30 new characters

විශේෂාංග

  • Tons of balls character
  • Endless gameplay
  • Ballz
  • Ketchapp
  • Ball

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

HutApps

හිමිකම

HutApps Studio

වැඩිදියුණුකරු

HutApps

නිකුතු දිනය

2017-05-04

ආසන්න වශයෙන් තරම

53.21 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Ballz UWP වෙබ් අඩවිය
Ballz UWP සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට