නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The Zombies are on the move again. See how many you can stop before being overrun. Easy to play but hard to master, this hugely addictive game will keep you entertained for hours. This game is ad-funded. We generate income to pay for the support and development of the game from advertising. The advertising and social media services use anonymous device identifiers, local storage and cookies. By downloading and continuing to use this game you consent to this information being collected and shared with our advertising and social media partners.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Easy to play, hard to put down
  • Clean crisp graphics
  • Endless hours of entertainment

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

ZingMagic Limited

හිමිකම

ZingMagic Limited

වැඩිදියුණුකරු

ZingMagic Limited

නිකුතු දිනය

2017-10-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

35.95 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Ballz vs Zombies වෙබ් අඩවිය
Ballz vs Zombies සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට