නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

A thrilling ride through jungle, caves and treetops. Play as Kong! Banana Kong King! Collect bananas, and avoid obstacles such as thorny mushrooms, boulders and tree logs. How far can you go? Hey hey hey! A new game about banana and Kong here - Banana Kong King Adventures! Kong is a big monkey. Like others monkey, he very love bananas. Help our Banana King Kong run and collect all banana on this island. Run fast and skip all obstacle and other enemies like sharks and snow ball. Features: - Simple one-touch gameplay. Pick up your device and start playing! - Stunning graphics - Fun theme and Great music - Increasingly difficult challenges. Every round is different. Easy to learn, hard to master. - Hours of addictive gameplay Remember, this game might become harder than it looks. Play as a gorilla in a beautiful jungle. Do you love Benji bananas, Blast monkey, Banana kong, Angry birds monkey, monkey... right for you is Banana Kong King! We are not related to banana kong makers

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Friv Royale Entertainment

නිකුතු දිනය

2019-04-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

21.85 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට