නිදහස්
මෙහි Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් අන්තර්ගත වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

A basic calculator that remembers your last calculation. You can close it at any time and reopen it without losing your work. Adds a calculator icon to your browser toolbar. You can open the calculator while browsing any web page. It remembers your last calculation so you can close it at any time and reopen without losing your work. More Keyboard Shortcuts: • Number Pad or 0-9 for Number Entry • Equals (= or Enter) • Clear ("c") • Delete(Del/backspace) • Copy to clipboard (ctrl-c) • Divide (/) • Times (*) • Minus (-) • Plus (+) • Percent (F1) (e.g., 50%20 means 20 percent of 50:) • Square Root (F2) • +/- (F3) • Decimal point (Period) • Left and Right arrows scroll the result • Close Window (ESC or click in main Chrome tab)

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

LinangData

නිකුතු දිනය

2018-04-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.29 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට