මුල් මිල USD$19.99 විය, වර්තමාන මිල USD$4.99
75% වට්ටම් • 9 පැය වම්

Cloud enabled: Requires Xbox Game Pass Ultimate & compatible controller, both sold separately. Select regions & devices.Learn more

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

The wait is over! Rash, Zitz and Pimple are returning at last to smash-hit their way through an all-new action-packed adventure of choreographed chaos, and couch co-op may never be the same again. 1-3 players will take control of the Battletoads and team up to storm through wild and unpredictable stages with only one rule – expect the unexpected. Teamwork makes the dream work in a drop-in, drop-out gameplay blast, filled with over-the-top gameplay moments that anyone can enjoy, but only a True ‘Toad’ can master. With a unique hand-animated cartoon style and packed with memorable characters and locations, the Battletoads are back for a larger-than-life brawl across the universe that promises to be fun alone, and unforgettable together. • Action-packed adventure as iconic characters return • Over-the-top combat with combos and hard-hitting morph attacks • Wild, varied gameplay sequences for all types of gamers • Hand-drawn animation feels like playing a cartoon • Drop-in couch co-op for three players • Hilarious story with cinematic cutscenes • Available at launch as part of Xbox Game Pass Critical Response: “Battletoads is back in the best possible way” -- Generación Xbox (Spain) “Without a doubt one of the funniest games of this generation” -- Pure Xbox (UK) “A love letter to gaming past and present” -- Game Skinny “This reboot of the legendarily unfair beat 'em up is toadally radical” -- IGN “An absolutely hilarious good time” -- Game Rant “The best interpretation of the Battletoads yet” -- Press Start “It's more than a retro throwback, it's a crazy new beat 'em up” -- Cubed3

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Games Studios, Rare Ltd

හිමිකම

© 2020 Microsoft. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Dlala Studios

නිකුතු දිනය

2020-08-20

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Português (Brasil)
日本語 (日本)
Русский (Россия)
한국어(대한민국)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Battletoads වෙබ් අඩවිය
Battletoads සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට