නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The cult card game Belote has been thrilling players around the world for more than 100 years! Belote, originally belotte, trick-and-meld card game derived from klaberjass about 1920 and now the most popular card game in France. The objective of the game is to collect as many points as possible with your partner by taking tricks. The team that reaches 500 points first wins the game Belote is a point-trick taking game for 4 players. A 32 card deck is needed ( A K Q J 10 9 8 7). Players form two teams of two partners. Partners sit at opposite seats. Each player will get 8 cards. One card is placed in the middle faced up and its suit is ‘Trump’ suit, if the player takes this card during the bidding. Player to the dealers left goes first. If the player decides not to take the trump card, the next player to their left can choose to take it or pass and so on. Each card rank has a specific scoring value; for Jacks and Nines the value depends on whether the suit is trump or not. The winner of the last trick gets 10 points. It’s also worth noting that you’ll get better at Belote with every card you play. So, be patient and improve your skills step by step - you’ll be showing your opponents how it’s really done in no time. The Belote online mode enables you to play simple but thrilling card game with people around the world. In Play with Friends mode you can set up your own table or join one set up by another player. Belote is a free card game - easy to understand but hard to master! It is a very fast and responsive online card game, with modern animations for a realistic gameplay. The complete experience is underlined by HD graphics, stylish design and numerous cool features. Whether you’re a beginner or a pro, Belote is ideal for everyone who loves trick taking card games! Jack, Queen, King or Ace – what will be your winning trump? Enjoy the French card game Belote online. Play a version in which you can have a great time playing, from the first trick through to the very last. Not only is it great fun to play, but thanks to its unique gameplay there’s no shortage of excitement to be had. Belote is a tricky beast to master. We’ll keep our fingers crossed for you. Your first trick is just a few clicks away. So what are you waiting for download Belote today for endless hours of fun. ◆◆◆◆ Belote Card Game Features◆◆◆◆ ✔ Compete against friends and other players and climb the weekly leaderboard. ✔ Online multiplayer where you can play with real people around the world. ✔ Create Private Room and Invite Friends. ✔ Ton of Achievements. ✔ Localised gameplay. ✔ Advanced AI. ✔ Play with your friends and family. ✔ Play with Local Multiplayer. Please don't forget to Rate and Review Belote, we aim to make it one of the best card games out there. Any suggestions? We always love to hear from you for making this game better. Enjoy playing Belote!!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Compete against friends and other players and climb the weekly leaderboard.
  • Online multiplayer where you can play with real people around the world.
  • Create Private Room and Invite Friends.
  • Localised gameplay.
  • Advanced AI.
  • Play with your friends and family.
  • Play with Local Multiplayer.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Ironjaw Studios Private Limited

හිමිකම

Copyright 2019@ Ironjaw Studios Pvt Ltd. All Rights Reserved

වැඩිදියුණුකරු

Ironjaw Studios Private Limited

නිකුතු දිනය

2019-07-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

103.34 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Belote Free සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට