නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Battle your BEYBLADE BURST tops in the BEYBLADE BURST Compete to win matches and unlock virtual new beyblades! The BEYBLADE BURST game brings the excitement and energy of BEYBLADE BURST to your own personal device BEYBLADE BURST RIVALS is the fast-paced beyblade battle game based on the hit boy’s action property, BEYBLADE BURST, which follows the adventures of Valt Aoi and the rest of the gang as they strive to become the world’s greatest Bladers. Spin Blade is definitely Beyblade game you don't want to miss out, a couple of interesting things to discover and different exciting modes to try in spin 3D game and free spin. Depending on your level, you can unlock your super different spinning blade with a total highest Attacking power and sword & soul, hit point and speed and reaction time, you'll be able then to live a new adventure! All of BEYBLADE BURST Spinner.io modes are enjoyable and addictive. Do you have what it takes to become the best Blader in the world? Grab your Beyblade and win all .io arena battles! The faster you are, the harder you hit. Spin Blade makes you besides all that, to improve your intelligence and reaction time. It keeps you concentrated and allows you to discover your abilities to manage multiple tasks in order to beat the player. This amazing arcade style game has colorful graphics and intelligent game play that match all ages , children, teens and adults, young and old. More over ,the great music goes along with your playing and keeps you motivated to win the fight ! Knock your opponents off to become bigger and stronger! Be the last one to win!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Azur Interactive Free Epic Games Ltd.

නිකුතු දිනය

2019-09-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

32.83 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට