නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The amazing next-gen economic strategy game for true-born businessmen! Have you ever dreamed of becoming a business tycoon? Big Business Deluxe gives you a chance to turn this dream into reality! Build a modern metropolis, set up your own business and make millions right now! Of course, there is a bumpy road ahead. It’s easy to start your business; the real challenge is to make it profitable and successful. On your way to the top you will build factories, manufacture your products and learn the secrets of effective management to keep all your enterprises under control. Put your economic skills to work! Use different business tactics to be always one step ahead of your competitors and become the best entrepreneur possible. While reaching for fame and riches, do not forget to take care of your citizens. Expand your territory, develop infrastructure, extinguish fires and participate in public life. Remember that your potential is limited by your ambition only! Start the game now: your boss chair is waiting for you! Facebook Comunity: https://www.facebook.com/BBusinessGame Game Trailer: http://youtu.be/Uni-GfFKm-4

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

• Dear mayor! Life is constantly pulsing through your city. The game offers unforgettable adventures as well as tons of presents and surprises. Construct unique buildings, make your citizens happy, play with friends, and keep expanding your successful business!

විශේෂාංග

  • Realistic atmosphere: life in the city goes on even when you are not in the game. Everything changes: your employees work and factories grow, making you wealthier with each passing hour.
  • Competitive spirit: play together with your friends, participate in exciting contests and win unique prizes. Prove that you are the best and achieve success faster than your competitors!
  • Manage your city: you hold the real power here. Your word is law! Take advantage of the endless possibilities the game offers you and build the ideal city!
  • The game doesn’t require a permanent online connection: play anytime, anywhere you want.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GAME INSIGHT UAB

හිමිකම

Game Insight, 2019

නිකුතු දිනය

2014-06-03

ආසන්න වශයෙන් තරම

78.77 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Русский (Россия)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට