නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Billiard City is an 8 ball game in pool city, specially made for 8 ball billiards lovers! Simple like real 8 ball, accuracy with real physics and goal positioning! Enjoy this 8-ball billiard pool with friends all around the world. 8 ball billiard online is one of the top 8 ball games with online chat in android phones. Here we have a unique 8 ball game experience for you, you can start this billiards pool game in offline billiard room against High Tech AI also with your friends. Enjoy real time 8 ball game. 8 Pool Ball is here! Shoot a cue your way to master the 8 balls against billiard game players worldwide. Addictive and Realistic 3D pool experience! Unlike other pool games, this Pool Ball Legacy offers realistic touch to eight balls to give you best billiards game play experience. 🎱Relaxed Game of 8 Ball🎱 Billiards City is a modern arcade style pool game with single player, If you love a relaxed game of 8 ball, this is the game for you! With Billiards City, gameplay is king! Billiards City uses the latest technology to create the most exciting and realistic billiards simulator. Experience pool like never before, thanks to the stunning HD graphics, fantastic playability and ultra realistic ball physics. Challenge a variety of stylish new level of different ability from beginner right up to pro level. Hone your skills, improve your game and defeat the opposition to gain access to new city bars, win trophies and become the acclaimed Billiards City Champion! Play BILLIARDS CITY and become mesmerised by our balls and decals, so join us please, and just have fun playing pool!! Key Features 🎱 Amazing Single Player Mode 🎱 Powerful simulation with accurate ball physics 🎱 Realistic ball animation 🎱 Super smooth controls Grab a cue and play now!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Tycoon Game Labs Free

නිකුතු දිනය

2019-11-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

29.46 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට