නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Pack your bags and get ready to discover the wonderful world of Bingo Blitz! Have a BLAST in this FREE BINGO JOURNEY The ever-so-cute and magical cat, Blitzy, takes players on a bingo journey around the world with friends. Kickoff your bingo bash in sunny Catalina, head down under to Sydney, or flash over to Hong Kong for a bingo bonanza! You pick how many bingo live cards to play: start small with 1 card or go all out with 4 card games. Check the numbers called out during bingo games and play until you win! Ready for the next round? Play a cool mini game to keep you entertained during the wait for the next free bingo round! Hop on board for a Tasty European Adventure - EUROBITES! Join Blitzy & Candace on a journey to fulfill a combination of passions: Playing Bingo, traveling & cooking through Europe! Collect ingredients as you play free bingo games to cook the best dishes from all over Europe, all in your very own food truck! Toss delicious pizza in Rome or bake the very best baguettes in Paris! Every European dish you complete brings you HUGE Bingo prizes! Cook all dishes to win the grand Bingo prize! Free Bingo Goodies and Prizes Galore! As you advance, COLLECT STARS and BONUS ITEMS hiding on bingo cards and in treasure chests. Collect them all to complete quests and unlock more exciting locations! Claim DAILY BONUSES -- Spin the bingo slot and bonus wheel to find out your prize! Special SEASONAL and FEATURED rooms offer bigger prizes, more collection items, and free rewards. Compete in BINGO TOURNAMENTS -- Your lucky numbers will turn you into a daily winner! Get Social with All Your Facebook Friends Free Bingo games get even better when you invite all your friends to play. Win FREE BINGO GAMES BONUSES for inviting friends to play together! Connect your Facebook to easily send invites! Chat with friends while you play bingo and win freebies. It’s a bingo bash with all your pals! We would love to hear from you! You can reach us at http://Bingoblitz.support.buffalo-studios.com. BINGO Blitz contains optional in-app purchases. This game is intended for an adult audience (21+) for amusement purposes only and does not offer ‘real money’ gambling, or an opportunity to win real money or prizes based on game play. Playing or success in this game does not imply future success at ‘real money’ gambling.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Join Blitzy & Candace on a journey to fulfill a combination of passions: Playing Bingo, traveling & cooking through Europe! Collect ingredients as you play free bingo games to cook the best dishes from all over Europe, all in your very own food truck! Toss delicious pizza in Rome or bake the very best baguettes in Paris! Every European dish you complete brings you HUGE Bingo prizes! Cook all dishes to win the grand Bingo prize!

විශේෂාංග

  • Huge variety of Bingo Games. Play Bingo with your friends everywhere you go!
  • The #1 Free Social Bingo Game! Amazing Features and Big Rewards
  • BINGO & SLOTS with Friends! Free coins, Great Features and Wild Bonuses!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Playtika Holdings Corp

නිකුතු දිනය

2017-06-11

ආසන්න වශයෙන් තරම

83.41 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට