නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

*** Love Online Bingo Games? Play FREE Bingo Games - Bingo Celebrity Today & Grab your Bingo Credits! *** Bingo Celebrity - Bingo Caller is a free classic & special bingo game mixed with Huge Jackpots, Fast-Paced action, Power-Ups & more! Escape into the world of Bingo Celebrity with epic collections! See what 10M+ Bingo lovers are raving about! ** Let's see how AWESOME Bingo Celebrity is! ** ★ Increase your chances of winning by daubing 8 CARDS AT ONCE in our NEW Speed Bingo mode! ★ High-quality graphics featuring 20+ unique rooms with Bonus content! ★ Join thousands of Bingo Lovers around the globe in the tournament! ★ Use GAME-CHANGING POWER-UPS such as Instant Bingo and! ★ Climb to the top of the leader board against your FRIENDS AND FAMILY! ★ Constant game updates! NEW Collection Events and even more MASSIVE Jackpots soon! ► Bingo Celebrity brings you more: - Spin Lucky Wheel every 24 hours. Remember to check back your credits and coins EVERY day. - Classic fruit slot machine while waiting for the new round. - Level up Bonus as you unlock more rooms. - Log in through Facebook and invite your fellows. Join in the same room with them to win bingos. Send and request Gifts are also available! ► Get in touch! We would love to hear from you! - Feel free to contact us at bingoworldadventure@gmail.com and our support team will be happy to help you out! ► Disclaimer - The games are intended for an adult audience. - This game does not offer "real money gambling" or an opportunity to win real money or prizes. - Practice or success at this game does not imply future success at real money gambling.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

EpicDelta Game

නිකුතු දිනය

2019-05-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

93.13 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට