නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Bingo Scapes - Lucky Bingo Games Free to Play is The most popular 2019 Bingo Games for Bingo Lovers! Come & Join in the #1 Bingo Games now! * Let’s Try Bingo Scapes with Awesome Features! * ★ EASY to PLAY - Classic Bingo 75 gameplay in World Tour Bingo Hall. It's very easy to play! ★ FREE CREDITS and COINS - collect your daily sign-in bonuses & Spin the Lucky Wheel to get FREE BONUS. ★ SPECIAL BINGO STYLES - Much more than classic Bingo rules, brand new winning patterns in Super Bingo are to be discovered. 90 Ball Bingo, Jackpot Bingo, Juice Fever, Castle at Night, Slingo and so on. ★ MINI GAMES in cities - interesting mini game styles with much fun and FREE GIFTS in some world tour cities. ★ VIP MEMBERSHIP - Improve your VIP Level to unlock higher level permissions. The More VIP level, the more bonus you will get. ★ DAILY CHALLENGE - every day you will get a set of tasks to challenge. finish them to get BIG REWARDS. ★ PLAY MULTI CARDS - up to 8 CARDS each world tour round and enjoy fantastic bing rewards. Up to 12 CARDS in 90 Ball Bingo hall! The more cards you buy, the higher chance to call BINGO and WIN BIG! ★ POWER UPS and BINGO HINTS - even better are the various Power Ups that help double and boost your winning! ★ Daily Tournament Challenge - feel the thrill with this online multiplayer Bingo Games! Live tournament with multiplayer games online all around the world. Challenge yourself and see who gets the first BINGO! ★ Tournament Crown represents your glory! Play tournament to win Luxury jewelries and get your own crowns! ★ Customized daubers, Avatar Frames and bingo cards! ★ LUCKY WIN CASINO! - no matter you are a slots fan, or keno lottery lover, wait to be dazzled by Jackpot magic in Jackpot city slots. Spin the wheel and enjoy bonus game. Have any question or suggestion? Feel free to contact us, the best bingo game support team at bingoscapesservices@gmail.com Disclaimer: - The games are intended for an adult audience. - This game does not offer "real money gambling" or an opportunity to win real money or prizes. - Practice or success at this game does not imply future success at real money gambling.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

CrazyCore

නිකුතු දිනය

2019-05-31

ආසන්න වශයෙන් තරම

99.86 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට