නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

★ Enjoy Incredible Bingo Fun in Bingo World Adventure ★ Bingo World Adventure is a wonderful and special online bingo game with awesome World Tour & Super Bingo rooms. With 20+ charming classic bingo scenes to explore, 7 special bingo patterns and up to 12 cards to win jackpot, where intriguing themed scenes and exciting play ways await you to conquer! Can't wait to play now? Don't hesitate! Bingo World Adventure will never let you down! ★ Let's see how FANTASTIC Bingo World Adventure is! ★ ►NUMEROUS BINGO ROOMS: Explore 20+ themed bingo rooms in famous BINGO CITIES and 7 awesome super bingo scenes! What's your favorite bingo room in our game? ► SPECIAL BINGO PATTERNS: Brand new winning patterns in Super Bingo rooms, 90 Ball Bingo, Jackpot Bingo, Juice Fever, Castle at Night, Slingo and you don’t want to miss any of them! ► SPELENDID COLLECTIONS: Diving in the Epic and Supreme Collections World. Amass all the collections to feel the fulfillment and uncover excellent bonuses! ► EASY TO JOIN: Fast and super comprehensive tutorial + only One Minute and you will enjoy the fantastic of Bingo Game! Dive yourself in our AWESOME bingo fun! ► ENOUGH FREE CREDITS&COINS: Daily/monthly sign-in bonuses & Spin the Lucky Wheel to get GENEROUS FREEBIES. ► MYSTERIOUS MINI GAMES: Interesting mini game styles with much fun and FREE GIFTS in some world tour cities. ► EXCLUSIVE VIP SYSTEM: Everyone has VIP points and you can improve your VIP Level to unlock exclusive privileges. ► DAILY CHALLENGE: Seven Tasks everyday and win extra BIG REWARDS if you completed ALL. ► PLAY MULTI CARDS: 8 Bingo Cards & 8 Bingo Chances each round in world tour cities! Enjoy fantastic bingo payout with more cards. The more cards you buy, the higher chance to call BINGO and WIN BIG! ► MULTI POWER UPS and BINGO HINTS: Ultimate power ups will lead you to a bright Bingo road. Turn on HINT and Free yourself with no need to find the numbers, what a relaxing atmosphere! ► DAILY TOURNAMENT: Feel the thrill with this online multiplayer Bingo Games! Live tournament with multiplayer games online all around the world. Challenge yourself and see who gets the first BINGO! ► EXCLUSIVE CROWN: Tournament Crown represents your glory! Play tournament to win Luxury jewelries and get your own crowns! ► CUSTOMIZED DAUBERS: Avatar Frames and bingo cards with extra payouts! ★ We would love to hear from you! ★ - Feel free to contact us at support.wp@bingoholiday.xyz and our support team will be happy to help you out! ★ Disclaimer ★ - The games are intended for an adult audience. - This game does not offer "real money gambling" or an opportunity to win real money or prizes. - Practice or success at this game does not imply future success at real money gambling.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

EpicDelta Game

නිකුතු දිනය

2019-04-04

ආසන්න වශයෙන් තරම

93.56 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට