නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Bitwarden is the easiest and safest way to store all of your logins and passwords while conveniently keeping them synced between all of your devices. Password theft is a serious problem. The websites and apps that you use are under attack every day. Security breaches occur and your passwords are stolen. When you reuse the same passwords across apps and websites hackers can easily access your email, bank, and other important accounts. Security experts recommend that you use a different, randomly generated password for every account that you create. But how do you manage all those passwords? Bitwarden makes it easy for you to create, store, and access your passwords. Bitwarden stores all of your logins in an encrypted vault that syncs across all of your devices. Since it's fully encrypted before it ever leaves your device, only you have access to your data. Not even the team at Bitwarden can read your data, even if we wanted to. Your data is sealed with AES-256 bit encryption, salted hashing, and PBKDF2 SHA-256. Bitwarden is 100% open source software. The source code for Bitwarden is hosted on GitHub and everyone is free to review, audit, and contribute to the Bitwarden codebase.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

8bit Solutions LLC

හිමිකම

Copyright, 8bit Solutions LLC

නිකුතු දිනය

2017-09-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

11.89 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට