නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Blackjack, also known as Twenty-one or Vingt-et-un (French: "twenty-one"), is the most widely played casino banking game in the world. Blackjack is a comparing card game between a player and dealer and played with one or more French decks of 52 cards. The player is dealt an initial two card hand with the option of drawing cards to bring the total value to 21 or less without exceeding it, so that the dealer will lose by having a lesser hand than the player or by exceeding 21. Since the 1960s, blackjack has been a high profile target of advantage players, particularly card counters, who track the profile of cards yet to be dealt, and adapt their wager and playing strategy accordingly. While in our implementation we do not teach counting, we do offer basic strategy hints to train you on how to improve your odds. Many rule variations of BlackJack exist. Our implementation offers most common casino rules: - Play with 4 decks - Decks are reshuffled when there is less than 20 cards left. - Dealer stands on soft 17 - Player can split twice - Neither surrender nor insurance are offered When hints are enabled, player would need to confirm his choice if it's not the most optimum action. When you running short on credits, feel free to use our build in slot machine - truly the loosest slots in town!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Strategy hints
  • Casino experience

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GASP Mobile Games Inc

හිමිකම

2011 GASP

වැඩිදියුණුකරු

GASP Mobile Games Inc

නිකුතු දිනය

2012-12-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

18.62 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

BlackJack (Free) වෙබ් අඩවිය
BlackJack (Free) සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට